Collegebesluitenlijst 21 juni 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
28 juni 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 juni 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Jaarrapportage Veiligheidshuis 2015
Besluit - Het college besluit:

  1. de Jaarrapportage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2015 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. de Jaarrapportage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2015 als ingekomen stuk door te geleiden naar de Raad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitwerkingsplan Lingenskamp 51 te Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met ‘anterieure overeenkomst Lingenskamp 51;
  2. het ontwerpuitwerkingsplan ‘Lingenskamp 51’ ter visie te leggen.

Onderwerp: Koopovereenkomst gemeentegrond Tarcisiusschool
Besluit - Het college besluit in te stemmen met een verkoopprijs van € 32.000 excl. BTW en de Koopovereenkomst.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Eerste opvangonderwijs
Besluit - Het college besluit toestemming te verlenen voor de plaatsing van één leerling in eerste opvangonderwijs voor maximaal 1 jaar.

Onderwerp: Verlenging tijdelijke bruikleen 'de Scheper' aan de Gooise Scholen Federatie
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de bruikleenovereenkomst ten behoeve van tijdelijk gebruik van de Scheper door de GSF voor het geven van onderwijs aan ISK-groepen.
  2. Wethouder Van der Pols te machtigen de overeenkomst te tekenen.

 

Rondvraag / Actiepunt
--