Collegebesluitenlijst 20 september 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:

--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
27 september 2016.

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 september 2016
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020;
 2. de wethouder te mandateren nog enkele wijzigingen daarin aan te brengen;
 3. de raad voor te stellen:

a. De programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen;
b. De in de programmabegroting geraamde opbrengsten inzake lokale heffingen uitgangspunt te laten zijn voor nog later vast te stellen tarieven (verordeningen) voor:

 • Rioolrecht
 • Afvalstoffenheffing
 • Lijkbezorgingrechten
 • Leges e.d.
 • Onroerende zaakbelasting
 • Precario

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom
Besluit - Het college besluit:

 1. aan de eigenaar van het perceel aan de Torenlaan een last onder dwangsom op te leggen.
 2. de last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar van het perceel.

Onderwerp: Regiovorming in kader van nieuwe woningwet
Besluit - Het college besluit:

 1. het besluit van de minister mbt de vorming van de regio MRA in het kader van de nieuwe Woningwet voor kennisgeving aan te nemen.
 2. de raad te informeren door middel van de brief van de minister.

Onderwerp: KPN heeft een verzoek ingediend voor 5.5 m2 gemeentegrond te huren om KPN kasten bij te plaatsen op de locatie Leemzeulder te Laren voor de dekkingsgraad van het telecom bedrijf.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met een huurovereenkomst te sluiten voor de huur van gemeenterond (5.5 m2) nabij de Leemzeulder 35 te Laren, mits er een overeenstemming is over de tekst van de huurovereenkomst.

Onderwerp: Gewijzigde vaststelling UP Lingenskamp 51
Besluit - Het college besluit:

 1. het uitwerkingsplan Lingenskamp 51 gewijzigd vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Werkgeversdienstverlening Gooi en Vechtstreek 2017
Besluit - Het college besluit:

 1. de bestuursopdracht ‘Werkgeversdienstverlening Gooi en Vechtstreek’ vaststellen.
 2. kennis te nemen van de ‘Eindevaluatie Arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening’.
 3. de raadsinformatiebrief ‘Werkgeversdienstverlening Gooi en  Vechtstreek’ naar de gemeenteraad verzenden.

 

Rondvraag / Actiepunt
--