Collegebesluitenlijst 20 december 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
10 januari 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 december 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Bibliotheek HLB vraagt aan Laren een eenmalige subsidie voor het project VoorleesExpress.
Besluit - Het college besluit:

 1. aan de Bibliotheek Huizen Laren Blaricum voor het  project VoorleesExpress een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.250,- voor 2016 en € 1.250,- voor 2017
 2. de kosten voor 2016 te dekken uit het budget leesonderwijs 642201-634952
 3. de kosten voor 2017 te dekken uit het budget van de bibliotheek 93560001-443804 dat hiervoor is verhoogd

Onderwerp: Verzoek toestemming college voor reservevorming Museum Hofland.
Besluit - Het college besluit Geologisch Museum Hofland toestemming te geven voor de vorming van reserves zoals beschreven in de “Financiële reserves Geologisch Museum Hofland”.

Onderwerp: Subsidie Vogelopvang
Besluit - Het college besluit een subsidie van € 1.000,-- structureel toe te kennen en de dekking op te nemen in de kadernota.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Grondruil percelen grond met GNR
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de grondruil.
 2. de opbrengst van € 2.754,- te verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001, opbrengst grondverkopen 833100.
 3. de overdrachtskosten van € 2.000,- te verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001, Overige goederen en diensten 634900.Resultaat transactie verwerken in jaarrekeningresultaat.

Onderwerp: Benoeming burgerleden BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. mevrouw S.H.J. Teeuwen-Vos per 1 februari 2017 te benoemen als burgerlid van de BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
 2. mevrouw J.Z. de Joode-Baljet per 1 mei 2017 te benoemen als burgerlid van de BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Onderwerp: Besluit op bezwaar verzoek urgentieverklaring.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen, dat wil zeggen, het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Cliëntondersteuning 2017
Besluit - Het college besluit:

 1. aan MEE UGV voor cliëntondersteuning 2017 een beschikbaarheidssubsidie te verstrekken van €1.010 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde individuele cliëntondersteuning bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur. Voor deze individuele cliëntondersteuning een bedrag van € 15.113 op basis van geschatte inzet in 2017 bevoorschotten
 2. afrekenen van de persoonsvolgende subsidie aan MEE UGV door de totale kosten individuele cliëntondersteuning te verdelen over de HBEL gemeenten naar rato van het aandeel per gemeente in de totale werkelijke uren individuele cliëntondersteuning HBEL en verrekenen met het bevoorschotte bedrag
 3. aan het Adviespunt Zorgbelang voor cliëntondersteuning 2017 een beschikbaarheidssubsidie te verstrekken van € 1.070 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.900) en de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur
 4. subsidie aan MEE UGV bevoorschotten in maandelijkse termijnen
 5. de subsidies aan MEE UGV en het Adviespunt Zorgbelang te dekken ten laste van 93620000 (Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd) - 442013 (Subs. Stichting M.E.E.)

Onderwerp: Doelstellingen, afspraken en subsidie Versa Welzijn 2017 Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. ten behoeve van Versa Welzijn in te stemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor 2017: budget financiering €263.032 en persoonsvolgend financiering €29.000.
 2. instemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling en Afspraak diensten Versa Welzijn' voor 2017.
 3. in te stemmen met een BEL-brede garantie 2017 voor Versa op het AMW voor een bedrag van €16.072 en WWZ voor een bedrag van €10.365 zoals in dit advies uitgewerkt.
 4. op basis van het in de begroting beschikbaar gestelde bedrag ad € 30.000 voor het organiseren van het preventieve voorveld in te stemmen met de opdracht aan Versa voor het organiseren van een coaching en dagbestedingsmethode Tijd voor Meedoen voor de duur van twee jaar. Hiermee is in 2017 een bedrag gemoeid ad €8.333.
 5. de subsidie persoonsvolgende financiering 2015 vast te stellen op €64.747 – als gevolg waarvan een bedrag ad €6.453 wordt teruggevorderd - en de budgetsubsidie 2015 vast te stellen op €199.819.
 6. het besluit van 23 augustus 2016 met betrekking tot de vaststelling subsidie persoonsvolgende financiering 2015 in te trekken.

Onderwerp: Mandaat-volmacht-machtigingsbesluiten Crisisdienst 2017 en Inzet Crisisvoorzieningen
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de mandaat-volmacht-machtigingsbesluiten Crisisdienst 2017 en Inzet Crisisvoorzieningen.

Onderwerp: Jaarrekening 2015 Hart van Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de Beheerstichting Hart van Laren (BES) en deze goed te keuren;
 2. de BES decharge te verlenen aan het bestuur voor het jaar 2015;
 3. het exploitatieverlies van € 150.506,- te betalen aan de BES.

Onderwerp: Vangnetuitkering Participatiewet 2016
Besluit - Het college besluit de bijgaande raadsinformatiebrief met de bijbehorende notitie “Vangnetuitkering Participatiewet 2016” ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Onderwerp: Vaststelling subsidies jeugdzorg 2015
Besluit - Het college besluit:

1.  aan de volgende instellingen de regulieren subsidies uit het jaar 2015 vast te stellen:

 • Youké ter hoogte van € 75.034
 • OC Trompendaal ter hoogte van € 162.540
 • De Jeugd- & Gezinsbeschermers ter hoogte van € 93.430,40
 • William Schrikker Groep ter hoogte van € 20.787,58
 • Leger des Heils ter hoogte van € 1.247

2.  de subsidie voor de ontwikkelagenda 2015 voor Youké en OC Trompendaal vast te stellen op € 4.021,- per instelling.

Onderwerp: Opdracht Integraal Huisvestingsplan Laren
besluit - Het college besluit:

 1. 4 advies de opdracht te verstrekken voor het opstellen van het Integraal Huisvestingplan Laren.
 2. de kosten te dekken op de kostenplaatsen voor Huisvesting BBO en VO.

 

Rondvraag / Actiepunt
--