Collegebesluitenlijst 1 november 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
8 november 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 25 oktober 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidievoorstel 2017 Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2017 vast te stellen;
  2. de beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen;
  3. de aangevraagde subsidie met een hoog risicoprofiel voor de St. Feestweek/Oranjecomité Sinterklaasintocht te verlenen zoals in dit voorstel aangegeven;
  4. in te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan Versa.

Onderwerp: Winter Village Laren/IJs op de Brink 2016-2017
Besluit - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

  1. op grond van artikel 2:25 Apv vergunning (invulling raamvergunning) te verlenen aan NoName Events voor het organiseren van het evenement Winter Village Laren/ IJs op de Brink van 26 november 2016 tot en met 8 januari 2017 op de Brink;
  2. om met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (inherente afwijkingsbevoegdheid) af te wijken van de geluidsnormen en de eindtijden voor wat betreft de aanwezigheid van publiek zoals vastgesteld in het evenementenbeleid Laren;

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop gemeentelijke percelen grond nabij Tabakspaadje
Besluit - Het college besluit:

  1. tot verkoop van in totaal ongeveer 67 m2 gemeentegrond tegen een verkoopprijs van € 8.375,- kosten koper;
  2. de opbrengst van € 8.375,- te verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001, opbrengst grondverkopen 833100.
  3. de aanpassing van het openbaar terrein in rekening te brengen bij kopers; bij perceel A een bedrag van € 2.286,90 en dit te verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001 Overige goederen en diensten 634900. De terug ontvangst van de kosten verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001 Overige goederen en diensten 834800.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--