Collegebesluitenlijst 1 maart 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
8 maart 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 23 februari 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Verlengen contract Stichting Dierenzorg Eemland
Besluit - Het college besluit:

  1. het contract met Stichting Dierenzorg Eemland te verlengen, voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van één jaar.
  2. de kosten ad. € 3.750,- per jaar ten laste te brengen van 614004 Zwerfdieren / 634800 Vergoedingen.

Onderwerp: Mandatering
Besluit - Het college besluit:

  1. onder intrekking van de mandaatregeling d.d. 4 december 2007, tot vaststelling van de algemene mandaatregeling gemeente Laren –Bel Combinatie 2016;
  2. tot wijziging van de bestaande geldende detailmandaten aan de Bel Combinatie, op het punt dat daar waar staat vermeld dat mandaat is verleend aan de directeur van de Bel Combinatie, na bekendmaking van het onderhavige besluit komt te gelden dat mandaat is verleend aan de directeuren van de Bel Combinatie.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Memo begrotingswijziging 2016 en Kadernota 2017 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het memo en door te sturen aan de Raad.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor vellen zes plus twee bomen.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma GRP 2016 Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2016 Laren.
  2. akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde financiële middelen voor de realisatie van dit programma, zoals beschreven in het collegevoorstel.
  3. het Uitvoeringsprogramma GRP 2016 Laren ter kennisname aan de commissie R&I aan te bieden.

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen D66 d.d. 12 januari en 29 februari 2016.
Besluit - Het college besluit de beantwoording gewijzigd vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--