Collegebesluitenlijst 19 januari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
26 januari 2016.

                                                                     

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 januari 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Kadernota 2017 Regio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de kaderbrief 2017 van de regio Gooi en Vechtstreek.
  2. de raad te informeren over de kadernota door middel van bijgevoegd memo en voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Onderwerp: Managementletter 2015
Besluit - Het college besluit de managementletter 2015 ter kennisneming toe te sturen aan de raad.

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen fracties van D66, Liberaal laren en PvdA inzake de afboeking van oninbare vorderingen
Besluit - Het college besluit de beantwoording vast te stellen conform de concept-reactiebrief.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Optimalisatie grondwatermeetnet Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de notitie Optimalisatie grondwatermeetnet Laren
  2. de gemeenteraad te adviseren om akkoord te gaan met het beschikbaar te stellen van de benodigde financiële middelen voor de uitbreiding van het grondwatermeetnet en jaarlijkse exploitatiekosten
  3. de gemeenteraad te adviseren om de 1e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen
  4. de gemeenteraad te adviseren om de afschrijvingstermijn op 15 jaar te stellen
  5. de gemeenteraad te adviseren om de structurele lasten in de kadernota van 2017 op te nemen.

Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan HOV in het Gooi
Besluit - Het college besluit om kennis te nemen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan HOV in het Gooi en een zienswijze hierop in te dienen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--