Collegebesluitenlijst 18 oktober 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:

de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
25 oktober 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 oktober 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: GNR begroting 2017 zienswijze gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de conceptbegroting 2017 van het GNR;
  2. deze concept begroting door te geleiden naar de Raad en hen te verzoeken in te stemmen met de voorgestelde te verzenden zienswijze waarin een actieve houding van het GNR bestuur wordt gevraagd om risico's in exploitatie en -financiële- weerbaarheid van de organisatie op termijn te voorkomen door de verdere uitwerking van het transitieplan ter hand te nemen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Elektronisch Communiceren: Calamiteitenplan Archieven Richtlijnen Zaakgericht werken
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de beleidsdocumenten Calamiteiten Archieven 2016 en Richtlijnen Zaakgericht werken.

Onderwerp: Evenement "het grote Sinterklaasfeest Laren".
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "het grote Sinterklaasfeest" op zaterdag 26 november 2016 van 13:00 uur tot 15:30 uur in de Klaas Bouthal aan de Schapendrift 64 Laren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Herontwikkeling Brink 37a / Eemnesserweg 3
Besluit - Het college besluit in principe in te stemmen met de realisatie van een foodcourt op de begane grond en 4 appartementen op de verdieping van het pand Brink 37a / Eemnesserweg 3 middels het voeren van een afwijkingsprocedure.

Onderwerp: Regionale Woonvisie
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het concept regionale Woonvisie en dit besluit, samen met het commentaar van de raadscommissie, te sturen naar de regionale stuurgroep Wonen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Zienswijze bij begrotingswijzigingen 2017 nrs. 2 en 10 van de Regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

  1. het raadsvoorstel ten aanzien van de genoemde begrotingswijzigingen ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
  2. na instemming van de raad de bijgevoegde antwoordbrief te verzenden.

 

Rondvraag / Actiepunt
--