Collegebesluitenlijst 17 mei 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
24 mei 2016

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 mei 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Jaarrekening en Jaarverslag 2015
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. de jaarrekening en het jaarverslag 2015 vast te stellen;
 2. het voordelig rekeningsaldo van € 1.181.263 als volgt te bestemmen:
  toevoeging aan de reserve sociaal domein € 500.000;
  overdragen inventaris WSI € 464.276;
  verkeerslichtenproblematiek € 25.000
  het restant toe te voegen aan de algemene reserve.
 3. kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant;
 4. 2e, 3e en 4e begrotingswijziging 2016 vast te stellen

Onderwerp: Kadernota 2017
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. de Kadernota 2017 vast te stellen;
 2. de financiële consequenties te verwerken in de (meerjaren)programmabegroting 2017-2020

Onderwerp: Restauratie kunstwerk "De vier geitjes' van Marte Röling
Besluit - Het college besluit:

 1. om het kunstwerk "De geitjes" te laten restaureren door de kunstenares Marte Röling
 2. in de opdracht te bevestigen dat bij tussentijdse beschadiging en adequaat onderhoud eventuele schade door de kunstenaar bekostigd moet worden
 3. de kosten ad € 1.645 ten laste te brengen van kostenplaats 654001 (kunst en cultuur) en kostensoort 634900 (overige goederen en diensten)
 4. de kosten, ad € 1.645 ten laste te brengen van kostenplaats 654101 (monumenten algemeen) en kostensoort 634900 (overige diensten)
 5. akkoord te gaan met de overeenkomst conform bijgesloten concept.

Onderwerp: Overall Spelregels GR-en inzake weerstandsvermogen en risicobeheersing
Besluit - Het college besluit:

 1. de in de samenvatting geformuleerde 11 spelregels vast te stellen in het College van B&W Laren
 2. de verbonden partijen van de gemeente verzoek deze geformuleerd spelregels 1 t/m 11 te gaan hanteren en dit verzoek via de secretaris van het pfh-overleg financiën kenbaar te willen laten maken.
   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bestemmingsplan Zevenend-Postiljon 2015
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met in achtneming van de voorstellen in het vaststellingsrapport.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Innovatiebudget Jeugd 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de door de Stuurgroep 18- voorgestelde toekenning en afwijzing van projecten ‘Innovatie Jeugd’ conform het advies van de stuurgroep van 16 december 2015.
 2. de Regio Gooi en Vechtstreek te mandateren de aanvragen inhoudelijk en financieel af te wikkelen.
 3. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 9.162,- aan de Regio Gooi en Vechtstreek voor uitvoering innovatie jeugd 2016. Binnen het budget jeugd is met dit innovatiebudget rekening gehouden.

Onderwerp: Uitvoering CAK taken naar regio
Besluit - Het college besluit:

 1. ermee in te stemmen dat de regio Gooi en Vechtstreek, voor zover relevant voor haar werkzaamheden in het kader van het contractbeheer m.i.v. 2016, communiceert met het CAK en aanbieders m.b.t. de eigen bijdrage.
 2. de manager contractbeheer Sociaal Domein te mandateren om de gegevens van het CAK en de facturering door aanbieders te vergelijken, geconstateerde verschillen uit te zoeken en aanbieders hierop aan te spreken. Hiervoor wordt de manager contractbeheer Sociaal Domein namens het college van Laren geautoriseerd om gebruik te maken van de EB-PAR module.
 3. de manager contractbeheer Sociaal Domein te mandateren om, waar van toepassing, gegevens in de EB-Par module namens het college van Laren te muteren.
 4. in het najaar van 2016 deze nieuwe werkwijze te evalueren.

Onderwerp: Inkooptraject jeugd 2017
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het inkooptraject jeugd 2017.

Onderwerp: Rapport Hart van Laren: Wijzer vooruit!
Besluit - Het college besluit:

 1. het rapport Wijzer Vooruit! vast te stellen.
 2. de gemeenteraad te verzoeken het rapport te onderschrijven.
 3. de acties die voortkomen uit het rapport zo snel mogelijk uit te werken en waar nodig voor te leggen aan het college en/of de gemeenteraad.
 4. de beheerstichting Hart van Laren in kennis te stellen van het rapport en te informeren.

Onderwerp: Bestuurlijke wederhoor rekenkamerrapport Civil society.
Besluit - Het college besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bestuurlijke wederhoor te geven en stemt in met de inhoud daarvan.

 

Rondvraag / Actiepunt
--