Collegebesluitenlijst 16 februari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
23 februari 2016                                                                   

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 februari 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers
Besluit - Het college besluit de beide gedragscodes vast te stellen en door te geleiden aan de raad voor vaststelling.

Onderwerp: Wijziging GR VRGV
Besluit - Het college besluit:

  1. het voornemen tot wijziging van de GR voor te leggen aan de raad ter goedkeuring;
  2. de raad bijgevoegde zienswijze ter vaststelling voor te leggen;
  3. de raad voor te stellen de financiële effecten van de wijziging GR te verwerken in de zomernota en verzoekt u dit besluit te herzien.

Onderwerp: Laren - Accordering definitieve ontwerp Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke
Besluit - Het College besluit in te stemmen met Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.

Onderwerp: Kaderbrief VRGV begroting 2017
Besluit - Het college besluit de bijgevoegde reactie op de Kaderbrief vast te stellen en deze aan de veiligheidsregio te verzenden.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen van Brink.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Scouting Laren en het uitgevoerde locatieonderzoek.
Besluit - Het college besluit het raadsvoorstel locatie onderzoek (2015/32) en het raadsvoorstel bestemmingsplan Scouting Laren (2015/33) met alle bijbehorende bijlagen in te routen voor de behandeling in commissie en raad van maart 2016.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--