Collegebesluitenlijst 16 augustus 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
23 augustus 2016                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 augustus 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Inhoud brief ledenwerving brandweer Laren
Besluit - Het college besluit de inhoud van de wervingsbrief ten behoeve van de brandweerpost Laren vast te stellen en de brief zo snel mogelijk te verspreiden onder de geselecteerde inwoners van Laren.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van DVO-verdeling 2016 over exploitatie (=raadsprogramma’s) en projecten (= investeringen en grondexploitaties)
 2. de DVO-verhoging ad € 250.532 als gevolg van de 1e integrale begrotingswijziging van de BEL Combinatie ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2016;
 3. het raadsvoorstel (inclusief de 5e begrotingswijziging) aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Onderwerp: Vaststellen van de zomernota 2016
Besluit - Het college besluit de zomernota 2016 vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Concept regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030
Besluit - Het college besluit:

 1. het concept regionale woonvisie met bijlage nu voor kennisgeving aan te nemen,
 2. het concept met het begeleidend voorstel aan te bieden voor de commissie R&I op 20 september ter becommentariëring en advisering aan het college.
 3. het commentaar, inclusief de nog door het college op te stellen reactie, naar de regionale stuurgroep wonen te sturen.

Onderwerp: Overdracht welstandsadvisering Laren van WMMN naar Stichting MooiSticht en aanpassen bouwverordening.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. om de welstands- en monumenten advisering per 1 januari 2017 onder te brengen bij de Stichting MooiSticht;
 2. om de werkwijze conform model 1 (adviescommissie voor omgevingskwaliteit/Commissie voor ruimtelijke kwaliteit CRK (monumenten) ) uit de menukaart uit te voeren;
 3. om het college van B&W te mandateren tot de benoeming van de commissieleden;
 4. om per 1 januari 2017 de in de bouwverordening, incl. de 14e wijziging, Gemeente Laren in artikel 9.1, lid 1 genoemde naam "Welstand en Monumenten Midden Nederland" te wijzigen naar "Stichting MooiSticht".

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 gewone beuk op het perceel Oude Drift 2.
Besluit - Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van de kosten van het verkeersrapport en het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten af te wijzen.
 3. het verkeersadvies van de politie over te nemen.

Onderwerp: Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Besluit - Het college besluit:

 1. de gemeenteraad voor te stellen de ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren’ vast te stellen voor de bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek ingebrachte taken.
 2. de ‘Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren’ vast te stellen.
 3. met een brief de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland te horen over de op omgevingsdienstniveau afgestemde ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren’.
 4. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Handhaving en Vergunningen te mandateren om eventuele aanpassingen van ondergeschikte aard in de voorliggende stukken te doen naar aanleiding van eventuele zienswijzen van de provincie Noord-Holland naar aanleiding van het horen.

Onderwerp: Jaarstukken 2015 en definitieve begroting 2017 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV)
Besluit - Het college besluit:

 1. de gemeenteraad in kennis te stellen van de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV);
 2. voor te stellen aan de gemeenteraad om in te stemmen met de resultaatbestemming 2015 van de OFGV.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--