Collegebesluitenlijst 15 november 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
22 november 2016

                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 8 november 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Belasting verordeningen 2017
Betreft - Het college besluit

 1. de raad voor te stellen de belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.
 2. de wethouder te mandateren de verordening rioolheffing aan te passen v.w.b. opgepompt grondwater.

Onderwerp: Legesverordening 2017 met tarieventabel A +B en tarieven welstand
Betreft - Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2017 met bijbehorende tarieventabel onderdeel A en B vast te stellen alsmede de tarieventabel Welstand en Monumenten Midden Nederland behorende bij artikel 2.3.1.1.1. tarieven tabel A.

Onderwerp: Herziening financiële verordening
Betreft - Het college besluit:

 1. de voorgestelde financiële verordening gemeente Laren 2017 vast te stellen;
 2. de huidige financiële verordening gemeente Laren 2015 in te trekken.

Onderwerp: Elektronisch Communiceren: Handboek Vervanging; Handboek kwaliteit
Betreft - Het college besluit akkoord te gaan met het toepassen van digitale vervanging via het Vervangingsbesluit.

Onderwerp: Teruggave afvalstoffenheffing aan inwoners Laren
Betreft - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen over te gaan tot het instellen van een voorziening Afvalstoffenheffing t.b.v. realiseren teruggave van de teveel ontvangen afvalstoffenheffing van de inwoners van Laren in de afgelopen jaren;
 2. voor te stellen een bedrag van € 200.000,= over te hevelen vanuit de reserve afvalstoffenheffing naar de nieuw ingestelde voorziening;
 3. ten laste van de Voorziening Afvalstoffenheffing een bedrag van circa € 100.000,= aan de inwoners van de gemeente Laren te restitueren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Advisering concept beleidsplan bescherming en opvang
Betreft - Het college besluit:

 1. de commissie M&F te vragen het college te adviseren over het concept beleidsplan bescherming en opvang.
 2. de adviesraad sociaal domein vragen het college te adviseren over het concept beleidsplan bescherming en opvang.

Onderwerp: Wijziging statuten BES
Betreft - Het college besluit:

 1. goedkeuring te geven  aan de in het voorstel genoemde statutenwijziging van de BES
 2. en bericht de BES hierover in bijgevoegde separate brief

 

Rondvraag / Actiepunt
--