Collegebesluitenlijst 15 maart 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
22 maart 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 maart 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Jaarverslag Integrale Veiligheid 2015 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2015 vast te stellen;
 2. het college besluit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheidsplan 2016 vast te stellen; Het college besluit het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2015 en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016 via het presidium ter kennisgeving door te geleiden naar de commissie M&F.

Onderwerp: Klacht over het niet, althans in onvoldoende mate, opkomen voor de belangen van de om- en aanwonenden tijdens de reconstructie van de Hilversumseweg / N 525.
Besluit - Het college besluit om kennis te nemen van het bevindingenrapport met de daarin verwoorde conclusies en om:

 1. de klacht dat het college zich actiever had dienen op te stellen bij het behandelen van de suggesties van de omwonenden ten aanzien van de reconstructie van de N 525, ongegrond te verklaren;
 2. de klacht dat het college onvoldoende heeft gereageerd op de klachten omtrent geluidsoverlast en overtreding van de ontheffingen door vergunninghouder, ongegrond te verklaren;
 3. de klacht dat het college zich onvoldoende voor de belangen van de om- en aanwonenden van de Hilversumseweg / N 525 heeft ingezet, ongegrond te verklaren;
 4. de constatering, dat in onvoldoende mate naar de om- en aanwonenden van de Hilversumseweg / N 525 is gecommuniceerd, welke inspanningen het college heeft gedaan om tegemoet te komen aan hun klachten over en tijdens de uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden,over te nemen. Het college realiseert zich tevens dat het meer empathie had kunnen tonen richting de omwonenden over de omgevingsfactoren waarmee zij (de bewoners) tijdens de werkzaamheden zijn geconfronteerd. 
 5. de aanbeveling, om in situatie waarin burgers klachten tot uiting hebben gebracht omtrent overlast, deze actief te (blijven) informeren over de te nemen stappen en resultaten, met name ook in die gevallen waarin het college niet zelf over de bevoegdheid beschikt om maatregelen te nemen, over te nemen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Contractovername La Place B.V.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

 1. de wijzing van de huurder, in La Place Food B.V.;
 2. de overeenkomst contractsovername 1e aanhangsel op de huurovereenkomst d.d. 30 januari 2001.

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het vellen van 14 bomen gelegen op het perceel Hein Keverweg en Naarderstraat e.o.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Afsluiten grondexploitatie Co Bremanlaan.
Besluit - Het college besluit:

 1. de grondexploitatie Co Bremanlaan bij de jaarrekening 2015 af te sluiten met een positief resultaat van € 532.045,-;
 2. het resultaat (als onderdeel van rekeningresultaat) toe te voegen aan de algemene reserve;
 3. de nakomende kosten 2016 ad € 260.000 te dekken uit de algemene reserve;
 4. de 3e begrotingswijziging 2016 door de raad bij de jaarrekening 2015 vast te laten stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen 
 2. het bestreden besluit in stand te laten
 3. gelet op de (samenloop van) omstandigheden van dit geval, de verschuldigde eigen bijdrage  aan bezwaarmaker te vergoeden, mits dan ook wel blijkt dat met toegevoegde rechtsbijstand (wet RvR) bezwaar is gemaakt tegen het besluit van 22-10-15.

Onderwerp: Kwartaalrapportage HBEL
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de kwartaalrapportage en oplegger en deze te verzenden aan de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--