Collegebesluitenlijst 14 juni 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
21 juni 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 juni 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag door College De Brink bij Laren voor een kunstproject.
Besluit - Het college besluit subsidie te weigeren omdat het budget incidentele subsidie kunst en cultuur is geschrapt uit de begroting en verlenen zal leiden tot overschrijding van de begroting. Het college is wel bereidt om een bijdrage van € 500,-- te geven; dekking binnen Sociaal Domein.

Onderwerp: Kermis Laren 2016
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders nemen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de volgende besluiten:

  1. de burgemeester verleent vergunning op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 (Apv) voor het laten plaatsvinden van de jaarlijkse kermis op Plein 1945 en de Sint Janstraat van zaterdag 2 juli 2016 tot en met donderdag 7 juli 2016, dagelijks van 13.00 uur tot 24.00 uur.
  2. de burgemeester besluit om, met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, af te wijken van het gestelde in het evenementenbeleid Laren en afbouwwerkzaamheden na 22.00 uur toe te staan.
  3. burgemeester en wethouders verlenen, op grond van artikel 4.6 lid 2 Apv ontheffing van het verbod om tussen 20.00 uur en 7.00 uur dan wel tot 10.00 uur als dat een zondag betreft,
  4. afbouwwerkzaamheden uit te voeren als dat gebeurt met machines en geluid produceert.
  5. de burgemeester besluit om, met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijken van het evenementenbeleid Laren en toe te staan dat de openingstijden en daarmee de eindtijden van de muziek dagelijks tot 24.00 uur gehanteerd worden.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststelling Buurt (-en wijk)indeling BEL: Laren
Besluit - Het college besluit voorgestelde Buurt- en Wijkindeling vast te stellen.

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake de afwijzing verwijderen Leemzeulder 26 te Laren van de gemeentelijke monumentenlijst.
Besluit - Het college besluit:

  1. het bezwaar ongegrond te verklaren en de motivering nader aan te vullen conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften.
  2. bezwaarmakers van dit besluit in kennis te stellen cf bijgevoegde brief.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--