Collegebesluitenlijst 13 september 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
20 september 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 september 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Nota Geluidbeleid
Besluit - Het college besluit de Nota Geluidbeleid vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Nieuwe straatnaam voor het project van de houtzagerij
Besluit - Het college besluit de openbare weg vanaf de in-uitgang bij de Sint Janstraat tot de in/uitgang bij de Zijtak “Houtzagerij” te noemen.

Onderwerp: Last onder dwangsom luchtbehandelingsinstallatie Plein 1945 nummer 27
Besluit - Het college besluit aan de gebruiker van het pand aan Plein 1945 27, Regus Laren, een last onder dwangsom van € 1000,- op te leggen voor iedere week dat de airco installatie buiten het hekwerk op het dak is geplaatst.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Basisbanen
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de pilot Basisbanen en Basisinkomen, uit te voeren door de HBEL-organisatie na verkregen toestemming door het Rijk. De in het kader van de pilot te sluiten contracten dienen te worden beperkt tot de duur van de pilot en te worden voorzien van een opzegtermijn zoals aangegeven.
  2. deel te nemen aan het experiment waarbij vooruitlopend op goedkeuring door het Rijk van de pilot alsmede na afloop van die pilot, de basisbanen worden gestart dan wel gecontinueerd mits uit een oogpunt van risicobeheersing daarbij slechts jaarcontracten worden aangegaan inclusief opzegtermijn zoals aangegeven.

 

Rondvraag / Actiepunt
--

 

 

 

.