Collegebesluitenlijst 13 december 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
20 december 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 december 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Memo werkgroep Duurzaam Laren 14 november 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de bijgaande memo werkgroep Duurzaam Laren
 2. deze memo ter kennis aan de raad aan te bieden

Onderwerp: Actualisatie APV Laren 2010 (derde wijziging)
Besluit - Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 (derde wijziging) vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Oninbaar verklaren dubieuze debiteuren.
Betreft - Het college besluit:

 1. de in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 61.830,44 oninbaar te verklaren.
 2. het oninbaar bedrag ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken.

Onderwerp: Herfinanciering lening CMZD uit 2010 door vervroegde aflossing lening U/G BNG bouwfonds.
Betreft - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het verrichte onderzoek naar eventiele mogelijkheden in herfinanciering leningen.
 2. in te stemmen met aflossing van de lening aangetrokken t.b.v. investering CMZD-project onder gelijktijdige vrijval van de in 2020 vrijvallende uitstaande gelden bij het BNG Bouwfonds.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: De door de Stichting Binnensportaccommodaties Laren aangeleverde Q3-2016 rapportage alsmede prognose jaarresultaat 2016 SBL totaal als ook specifiek voor het BEL Zwembad.
Betreft - Het college besluit:

 1. kennisnemen van bijgesloten rapportage SBL t/m 3e kwartaal 2016 inclusief prognose jaarresultaat totaal en specifiek het BEL Zwembad.
 2. deze rapportage ter kennisname aan de Raad van Laren aan te bieden, als ook aan beide andere deelnemende gemeenten.

Onderwerp: Opdrachtverlening aan bureau Loefzij voor het opstellen van een nieuwe lokale woonvisie
Betreft - Het college besluit:

 1. bureau Loefzij opdracht geven voor het opstellen van de lokale Woonvisie voor een maximum van € 10.000,- ex btw.,
 2. de kosten ad € 10.000 op kostenplaats Overig Volkshuisvesting (682210-634900) te dekken tlv het rekeningresultaat 2016.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek
Betreft - Het college besluit:

 1. het raadsvoorstel ten aanzien van de genoemde begrotingswijzigingen ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 2. na instemming van de raad de bijgevoegde antwoordbrief te verzenden.

 

Rondvraag / Actiepunt
--