Collegebesluitenlijst 12 januari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
19 januari 2016                                                                      

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 januari 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Budgethoudersregeling Laren
Besluit - Het college besluit:

 1.  neemt kennis van de nieuwe budgethoudersregeling 2016 voor Laren
 2. stemt in met het machtigen van de financieel portefeuillehouder inzake budgetsubstitutie conform artikel 10.3.b en artikel 11.3 van de nieuwe budgethoudersregeling, een en ander op grond van artikel 168.1 van de Gemeentewet
 3. stelt de nieuwe budgethoudersregeling 2016 voor Laren vast

Onderwerp: Wijziging artikel 11, lid 1 (vrijstellingen) precarioverordening 2016
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om Artikel 11, lid 1 van de precarioverordening als volgt vast te stellen:

(...De belasting wordt niet geheven ter zake van:)

 1. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeente grond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heeft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen.

Onderwerp: Tweede wijziging leges tarieven; wijziging tarief VOG
Besluit - Het college besluit het gewijzigde tarief Titel 1, hoofdstuk 9, 1.9.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van verklaring omtrent gedrag (VOG) vast te stellen op € 41,35.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zekerheidshypotheek.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verstrekte subsidie (zekerheidshypotheek);
 2. in te stemmen om af te zien van het recht op terugbetaling van de verstrekte subsidie (zekerheidshypotheek) op dit moment en de clausule zal opnieuw in de akte van verdeling worden opgelegd.

Onderwerp: Exploitatieovereenkomsten bestemmingsplan Zevenend-Postiljon
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de 2 anterieure exploitatieovereenkomsten en de Intentieovereenkomst.

Onderwerp: Vaststellen inspraakplannen reconstructies jaarschijf 2016, start formele inspraak
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de ontwerpen voor de inspraakplannen van de jaarschijf van 2016 (Veerweg/Steffenshein West, Graafland/Mendes da Costalaan, Smeekweg (parallelweg) en Teunenmijns
 2. op basis van deze ontwerpen de formele inspraak starten

Onderwerp: Vaststellen Verordening op de afvoer van hemelwater Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren en voor vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Cliëntondersteuning 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. vaststellen van de visie cliëntondersteuning HBEL gemeenten 2016 (bijlage 1)
 2. aan MEE UGV voor cliëntondersteuning 2016 een subsidiegarantie te verlenen van  € 26.630 (als onderdeel van de totale HBEL garantie van € 172.000), waarvan op voorschotbasis € 1.010 als vast bedrag voor beschikbaarheid (voor HBEL € 6.500) en€ 25.620 voor individuele cliëntondersteuning (voor HBEL € 165.500) via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur (bijlage 2), en te dekken uit het budget cliëntondersteuning.
 3. afrekenen van de persoonsvolgende subsidie aan MEE door de totale kosten individuele cliëntondersteuning te verdelen over de HBEL gemeenten naar rato van het aandeel per gemeente in de totale werkelijke uren individuele cliëntondersteuning HBEL, met als minimum de subsidiegarantie van € 165.500
 4. aan Zorgbelang voor cliëntondersteuning 2016 een beschikbaarheidssubsidie te verstrekken van € 1.220 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.900) en de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur
 5. subsidie aan MEE UGV bevoorschotten in 12 maandelijkse termijnen (mei 2/13 deel en overige maanden 1/13 deel), en aan Zorgbelang in 1 termijn (januari)

Onderwerp: Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen in de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek en de statuten als geheel vast te stellen.

 

Rondvraag / Actiepunt
--