Collegebesluitenlijst 12 april 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, wethouder

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
19 april 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 april 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Milieujaarverslag 2015 en Jaarrapportage OFGV 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. het milieujaarverslag 2015 en de jaarrapportage OFGV 2015 vast te stellen
 2. deze ter kennisname aan te bieden aan de commissie R&I

Wethouder A.H.M. Stam is portefeuillehouder OFGV.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Evenement Jubileumtaptoe MCC
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders nemen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de volgende besluiten:

 1. de burgemeester verleent vergunning op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 (Apv) voor het laten plaatsvinden van de Jubileumtaptoe MCC op zaterdag 7 mei 2016 van 20.00 00 uur tot 24.00 uur en op zondag 8 mei 2016 de muziekmiddag "MCC draait door" (promotiemiddag van de verschillende MCC muziekgroepen) van 12.00 uur tot 17.00 uur op Plein 1945.
 2. de burgemeester besluit om, met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, af te wijken van het gestelde in het evenementenbeleid Laren en afbouwwerkzaamheden na 22.00 uur toe te staan tot uiterlijk 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag.
 3. Burgemeester en wethouders verlenen, op grond van artikel 4.6 lid 2 Apv ontheffing van het verbod om tussen 20.00 uur en 7.00 uur dan wel tot 10.00 uur als dat een zondag betreft, afbouwwerkzaamheden uit te voeren als dat gebeurt met machines en geluid produceert.
 4. de burgemeester verleent op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement op zaterdag 7 mei 2016 van 20.00 uur tot 24.00 uur en op zondag 8 mei 2016 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
 5. Burgemeesters en wethouders besluiten om eenmalig subsidie te verlenen van € 840,-, gelijk aan de hoogte van de leges- en precariokosten voor de evenementenvergunning 2016.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bestemmingsplan Zijtak en omgeving
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. het bestemmingsplan “Zijtak en omgeving”, bestaande uit de plantoelichting, regels en verbeelding vast te stellen.
 2. de zienswijze van de bewoners van Zijtak 5 ongegrond te verklaren.
 3. het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan worden gevoerd, in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Tijdelijke bruikleen de Scheper aan de stichting Gooise Scholen Federatie
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de overeenkomst ten behoeve van het tijdelijk gebruik van de Scheper voor onderwijs aan maximaal 3 ISK-groepen.

Onderwerp: Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019
Besluit - Het college besluit het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Onderwerp: Bescherming en opvang
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met bijgaande Houtskoolschets Bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek en kennis te nemen van de toelichtende memo.
 2. de Houtskoolschets ter verkennende bespreking aan de commissie M&F aan te bieden.
 3. in te stemmen met de vervolgprocedure, beschreven onder ‘uitvoering en evaluatie’, ter vaststelling van het beleidsplan en uitvoeringsplan Bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek.
 4. kennis te nemen van de wethoudersbrief ‘Kamerbrief maatschappelijke opvang 2015’, opgesteld vanuit centrumgemeente Hilversum.

 

Rondvraag / Actiepunt
--