Collegebesluitenlijst 10 mei 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
17 mei 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 mei 2016
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Jaarverslag 2014-2015 en planning 2016-2017 Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Betreft - Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag.

Onderwerp: Subsidieaanvraag bij Laren door Buurt Preventie Vereniging Scheperbuurt.
Besluit - Het college besluit:

  1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,- voor de oprichtingskosten van BPV Scheperbuurt.
  2. de kosten te dekken uit het budget veiligheid 614002-634600.

Onderwerp: Partiële toetreding van de gemeente Eemnes tot de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek.
Betreft - Het college van burgemeester en wethouders van Laren besluit onder voorbehoud van definitieve instemming door de gemeenteraad van Laren met partiële toetreding van de gemeente Eemnes tot de GR Regio Gooi & Vechtstreek:

Toe te stemmen met de partiële toetreding van de gemeente Eemnes tot de GR Gooi & Vechtstreek, met ingang van 1 januari 2016, tot het navolgende takenpakket van de Regio:

  • Beschermd Wonen (artikel 5 lid 4 GR)
  • De taken op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet en de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de melding en de bestrijding van voortijdig school verlaten (artikel 5 lid 6 GR)
  • Inkoop WMO (artikel 5 lid 6 GR)
  • Inkoop Participatiewet (artikel 5 lid 8 GR)

Aan de toestemming tot toetreding tot dit afgebakende deel van het takenpakket tevens toestemming te verbinden voor het toetreden tot het bepaalde in de leden 4 en 5 van artikel 7 GR (Bevoegdheden Regio), onder de in paragraaf 4 en 5 van het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de GR Regio Gooi & Vechtstreek, met nr: 16.0002355, vermelde bestuurlijke en financiële randvoorwaarden.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Zienswijzen gemeente Laren op de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2018-2020 van de BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld zowel met betrekking tot de Jaarrekening 2015 als de Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2018-2020 van de BEL Combinatie géén zienswijze in te dienen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bestemmingsplan Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan “Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio”, bestaande uit de plantoelichting, planregels en verbeelding nummer NL.IMRO.0417.BPVHR-Va01 vast te stellen met in achtneming van de zienswijzenota.
  2. De zienswijze van GNR en Rijkswaterstaat gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
  3. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan worden gevoerd, in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--