Collegebesluitenlijst 9 juni 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 juni 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Vrijwilligersavond Laren.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met een vrijwilligersavond zonder prijsuitreiking voor 2015
  2. in te stemmen met een structurele verhoging van het huidige bedrag naar € 5.000 voor een vrijwilligersavond zonder prijsuitreiking voor de komende jaren
  3. in te stemmen met de overheveling van kostenplaats/kostensoort WMO 667001/642212 naar een afzonderlijke kostenplaats en deze te ramen in de zomernota.

 

Rondvraag / Actiepunt

--