Collegebesluitenlijst 8 december 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
deheer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
15 december 2015                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 1 december 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Informatie raadgevend Referendum 6 april 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. Om de memo Informatie Raadgevend Referendum 6 april 2016 vast te stellen, met dienverstande dat het aantal stembureaus wordt vastgesteld op 4.
  2. De memo na goedkeuring door B &W ter informatie aan te bieden aan de Raad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Offertes jaarlijks onderhoud buitenkunst
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met de offerte van de firma Kunstwacht BV ad € 2.200,- per jaar voor onderhoud en/of reparatie van buitenkunstwerken. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van kostenpost (kunst en cultuur), kostensoort 634900 (overige diensten).

Onderwerp: Actualisering inkoopbeleid. Nader duiden van het duurzaamheidsbegrip
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de toevoeging van paragraaf 4.5 in het inkoopbeleid waarin het begrip duurzaamheid nader wordt toegelicht.

Onderwerp: 1e nota van wijzigingen tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2016
Besluit - Het college besluit op grond van artikel 10 van de Legesverordening tot wijzigingen van de tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2016, conform bijgevoegde eerste nota van wijzingen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaarschriften inzake verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond  te verklaren en het besluit bij de beslissing op bezwaar nader te motiveren zoals aangegeven in het verweerschrift. (Hetgeen neer komt op bijvoeging van het welstandsadvies d.d. 7 oktober 2015, vermelding van de (dubbel)bestemming "Waarde-Archeologie hoge verwachting" en de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan en het toevoegen van een voorschrift aan de verleende omgevingsvergunning).

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Schoolmaatschappelijk werk 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de notitie schoolmaatschappelijk werk;
  2. dat het schoolmaatschappelijk werk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en de gemeenten is;
  3. een bijdrage van € 4.131 voor het schoolmaatschappelijk werk in het PO en VO beschikbaar te stellen en het te kort van € 2.259,= mee te nemen in de zomernota 2016 ten laste van kostenplaats leerplicht/inhuur personeel (648002/630000).

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit contrair te gaan aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het besluit van 4 maart 2015 in stand te laten.

 

Rondvraag / Actiepunt
--