Collegebesluitenlijst 7 juli 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op 13 juli 2015.

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30 juni 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: GAD-meter 2014
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van inhoud en strekking GAD-meter 2014
  2. deze door te geleiden naar gemeenteraad

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag voor ontheffing leges door Stichting Art Laren
Besluit - Het college besluit subsidie te weigeren aan Art Laren voor de kunstbeurs op grond van artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2011 omdat de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende middelen kan beschikken om de activiteit uit te voeren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beheerplan Riolering Laren 2015-2017
Besluit - Het college besluit:

  1. tot vaststellen van het Beheerplan Riolering Laren 2015-2017, inclusief het daarvan onderdeel uitmakende Basisplan Riolering;
  2. het beheerplan riolering ter informatie aan de Raad verzenden.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Overdracht basisschool de Scheper aan gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met bijgevoegd projectplan ‘overdracht van schoolgebouw de Scheper aan de gemeente Laren’ inclusief de financiële dekking;
  2. het projectplan ter kennisgeving aan de raad te sturen.

 

Rondvraag / Actiepunt

--