Collegebesluitenlijst 7 april 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

14 april 2015

 

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 31 maart 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Klachtenjaarverslag 2013 en 2014.
Het college besluit:

 1. Kennisnemen van het Jaarverslag klachtenbehandeling 2013 en 2014
 2. Het jaarverslag Klachtenbehandeling 2013 en 2014 ter kennisneming doorgeleiden naar de raad.

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit tot uitschrijving op grond van de Wet basisregistratie personen naar "Onbekend".
Besluit - Het college besluit:

 1. het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften d.d. 12 maart 2015 over te nemen;
 2. bezwaarmaker geen schadevergoeding wegens onrechtmatige besluitvorming toe te kennen.

Onderwerp: Afronden bestuursopdracht Op weg naar dubbellaags ZOAB op de A27.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de bijgaande memo
 2. deze ter kennis aan de raad aan te bieden

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Rechtmatigheid aanbestedingen
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met het repareren van eventuele onrechtmatigheden in de aanbestedingen kleiner dan 50.000 zoals vermeld in Bijlage A.
 2. In te stemmen met de reparatie van de onrechtmatige aanbesteding op de werkzaamheden rond de verlichting.
 3. de BEL Combinatie opdracht te geven om in plaats van een integrale toetsing een steekproef te doen op de aanbestedingen kleiner dan 50.000 euro en de resultaten daarvan terug te koppelen aan het college.

Onderwerp: Rechtmatigheid verstrekte subsidies.
Besluit - Het college stemt in met de reparatie van de onrechtmatigheid die is ontstaan door het niet tijdig vaststellen van verstrekte subsidies.

Onderwerp: Managementletter gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:
De managementletter van de gemeente Laren ter kennisname aan te bieden aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Evaluatie Prestatieovereenkomst 2012-2016.
Besluit - Het college besluit:

 1. de tussentijdse evaluatie van 12 februari 2015 vast te stellen,
 2. met de woningbouwverenigingen voor de resterende raadsperiode een herijking van een beperkt aantal punten op te stellen,
 3. de raad hierover te informeren via begaande memo,
 4. de brief van de woningbouwverenigingen, van 5 december 2014, te beantwoorden door bijgaand concept

Onderwerp: Overeenkomsten Kantorenlocatie Natuurbrug.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst
 2. In te stemmen met de memo aan de raad

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Op grond van de Wmo 2015 een tegemoetkoming op maat bieden aan personen met een chronische ziekte en/of beperking en met daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten.
 2. Hiertoe de beleidsnotitie “Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking” vaststellen.
 3. De aangepaste Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen.

 

Rondvraag / Actiepunt

--