Collegebesluitenlijst 6 oktober 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
--

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
20 oktober 2015

                                                                       

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 29 september 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Wijziging verordening winkeltijden Laren 2014
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om vrijstelling te verlenen aan winkels in Laren om elke eerste zondag van de maand geopend te zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur en brood- en banketzaken tussen 8.00 uur en 18.00 uur en artikel 2 van de Verordening winkeltijden laren 2014 overeenkomstig aan te passen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Herontwikkeling Houtzagerij/terrein bibliotheek
Besluit - Het college besluit:

In te stemmen met de civieltechnische tekening en de tekening vast te stellen.
Het advies van Jolie Kalmijn Architectuurhistorie te volgen en de monumentale waarde van de kraanbaan en de takels te herbevestigen en in principe in te stemmen met het verwijderen van de houtenombouw van de Kraanbaan.

Onderwerp: Bezwaar inzake last onder dwangsom betreffende overkapping.
Besluit - Het college besluit in afwijking van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering. Hierbij een nieuwe begunstigingstermijn stellen van zes weken en de hoogte van de dwangsom op vijfduizend euro.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Besluit -Het college besluit onder voorbehoud in te stemmen met de concept statuten mits de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  1. Artikel 16, lid 2: een statuutwijziging behoeft tevens de goedkeuring van de gemeenteraad. Goedkeuring kan uitsluitend worden onthouden indien de overheersende invloed van de overheid niet verzekerd is voor zover het openbaar onderwijs betreft;
  2. Artikel 17, lid 2: een besluit tot ontbinding behoeft tevens de goedkeuring van de gemeenteraad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--