Collegebesluitenlijst 6 mei 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:           
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
de heer T.W. Smit, wethouder

 

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

12 mei 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Dorpsdiner 2015.
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen/besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

  1. Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening van Laren vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het Dorpsdiner op zondag 31 mei 2015 van 16.00 uur tot 23.00 uur;
  2. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Zondagswet ontheffing om op zondag gerucht te verwekken ten behoeve van het Dorpsdiner;
  3. Op grond van arikel 35 Drank en horecawet ontheffing ten behoeve van het Dorpsdiner;
  4. Op grond van artikel 9b van de “Algemene Subsidieverordening Laren 2011 om aan de Rotaryclub Laren-Blaricum subsidie voor het Groot Dorpsdiner te weigeren. De aanvrager heft uit de opbrengsten van de activiteit voldoende middelen om de activiteit uit te voeren en de verschuldigde leges te betalen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Wijzigingsplan Molenweg 8.
Besluit - Het college besluit het wijzigingsplan Molenweg 8 bestaande uit de plantoelichting, planregels en verbeelding, NL.IMRO.0417.WPMolenweg8-Va01, gewijzigd vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Regionale ombudsfunctie sociaal domein.
Besluit - Het college besluit:

  1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de inrichting van ombudsfunctie;
  2. de reactie op het advies van de Wmo-adviesraad Laren vast te stellen conform bijgevoegde concept- reactiematrix, onderdeel Laren;
  3. kennis te nemen van de adviezen van de Wmo-adviesraden van de overige deelnemende gemeenten op basis van bijgevoegde concept-reactiematrix.

 

Rondvraag / Actiepunt

--