Collegebesluitenlijst 6 januari 2015

download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:               
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                           

Afwezig:
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 23 december 2014.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aanpassing tarieven Reisdocumenten, NIK en Rijbewijzen, Leges 2015.
Besluit - Het college besluit conform artikel 10 van de Legesverordening 2015 vast te stellen :

  1. De aangepaste tarieven Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart en Hoofdstuk 3 Rijbewijzen, zoals neergelegd in de tabel in de bijlage bij dit collegevoorstel.
  2. Deze wijzigingen bekend te maken op de daartoe geëigende electronische wijze en de gemeentelijke website.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--