Collegebesluitenlijst 3 november 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
dhr. E.J. Roest, burgemeester
dhr. T.W. Smit, wethouder
dhr. A.H.M. Stam, wethouder
dhr. L.C. van der Pols, wethouder
mevr. B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
10 november 2015                                                                       

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 oktober 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vaststellen nieuw reglement burgerlijke stand en artikelsgewijze toelichting op het reglement burgerlijke stand 2016.
Besluit - Het college besluit het reglement burgerlijke stand 2016 en de artikelsgewijze toelichting op het reglement burgerlijke stand 2016 vaststellen en het reglement 2013 in te trekken.

Onderwerp: Consultatie beleidsplan 2016-2019 VRGV
Besluit - Het college besluit het beleidsplan VRGV 2016-2019 ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad en de uitkomst van deze consultatie over te brengen aan de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Voortgang ondernemersfonds
Besluit - Het college besluit:
in te stemmen met het commissievoorstel om de meningen en gevoelens bij de raadscommissie M&F te peilen en dit commissievoorstel door te leiden naar de griffier.
de portefeuillehouder te machtigen de laatste redactionele wijzigingen aan het voorstel door te voeren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Besluit - Gezamenlijk gronddepot in Blaricum
Onderwerp: Het college besluit:
Starten met de voorbereiding en aanleg van het gronddepot.
Het gereserveerde bedrag uit de investeringsplanning van de begroting 2016 vrij te geven voor de aanleg van het gronddepot.

Onderwerp: Subsidieaanvraag Bridgeclub Laren
Besluit - Het college besluit subsidie te weigeren omdat de aanvraag niet past binnen het tot nu gevoerde beleid en verlenen zou leiden tot overschrijding van de begroting.

Onderwerp: Besluit op verzoek tot intrekken status van gemeentelijke monument woning Leemzeulder 26.
Besluit - Het college besluit het verzoek tot intrekken van de status van gemeentelijk monument af te wijzen en aanvragers hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Onderwerp: Nieuwbouwplan Janshuis
Besluit - Het college besluit de mening en gevoelens te peilen van de commissie R&I ten aanzien van het nieuwbouwplan van Tergooi Ziekenhuizen van het Janshuis.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:Het plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Gooi en Vechtstreek vaststellen.

  1. Instemmen met het bijgevoegd concept raadsvoorstel/besluit inzake de bestemming van de HHT middelen en de overheveling daarvan naar de Regio G en V.
  2. Het Dagelijks Bestuur van de Regio G en V verzoeken om vanaf 1 januari 2016 de kassiersfunctie voor de Huishoudelijke Hulp Toelage uit te voeren en hierover regelmatig te rapporteren richting de gemeenten Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren.
  3. Mandaat verlenen aan de programmadirecteur sociaal domein Regio G en V met de mogelijkheid van een submandaat aan de manager inkoop- en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek om te besluiten op HHT verzoeken van inwoners. De mandaatverlening vindt plaats met inachtneming van de voorwaarden uit het plan Huishoudelijke Hulp Toelage regio G en V.
  4. Volmacht verlenen aan de programmadirecteur sociaal domein Regio G en V met de mogelijkheid van een subvolmacht aan de manager inkoop- en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek om te besluiten op een aanvraag voor toelating tot de HHT van een aanbieder. De volmachtverlening vindt plaats met inachtneming van de voorwaarden uit het plan Huishoudelijke Hulp Toelage G en V.
  5. Volmacht verlenen aan de programmadirecteur sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek met de mogelijkheid van een subvolmacht aan de manager inkoop- en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek om ten aanzien van onder 5 genoemde toelating over te gaan tot gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van de toelating en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding. De volmachtverlening vindt plaats met inachtneming van de voorwaarden uit het plan Huishoudelijke Hulp Toelage G en V.

Onderwerp: Opheffing Regionaal Bureau Leerlingzaken
Besluit - Het college stelt de raad voor:
de Gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek op te heffen met ingang van de datum waarop de vernieuwde Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek in werking treedt;
in te stemmen met het plan tot vereffening van het vermogen en het plan in werking laten treden op de datum dat de vernieuwde Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek in werking treedt.

 

Rondvraag / Actiepunt
--