Collegebesluitenlijst 3 maart 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                  
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

10 maart 2015

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 februari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Voortgang publieke WiFi.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het memo over de voortgang publieke WiFi en deze ter kennisneming te zenden aan de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenweg 8.
Besluit - Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Molenweg 8
  2. Het ontwerp wijzigingsplan Molenweg 8 conform artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter visie te leggen en vrij te geven voor vooroverleg

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Convenant inclusieve arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:

  1. Instemmen met het convenant ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ (Bijlage I).
  2. Instemmen met de meerjarenbegroting t.b.v de organisatie en uitvoering van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek (Bijlage II).
  3. Wethouder Arjo Klamer, voorzitter van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek, machtigen om het convenant inclusieve arbeidsmarkt namens het college van B&W te ondertekenen

 

Rondvraag / Actiepunt

--