Collegebesluitenlijst 3 juni 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 mei 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Kermis Laren 2015.
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders nemen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de volgende besluiten:

 1. De burgemeester verleent vergunning op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 (Apv) voor het laten plaatsvinden van de jaarlijkse kermis op Plein 1945, Sint Janstraat en het terrein voor de Sint Jansbasiliek van zaterdag 4 juli 2015 tot en met donderdag 9 juli 2015, dagelijks van 13.00 uur tot 24.00 uur.
 2. De burgemeester besluit om, met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, af te wijken van het gestelde in het evenementenbeleid Laren en afbouwwerkzaamheden na 22.00 uur toe te staan.
 3. Burgemeester en wethouders verlenen, op grond van artikel 4.6 lid 2 Apv ontheffing van het verbod om tussen 20.00 uur en 7.00 uur dan wel tot 10.00 uur als dat een zondag betreft, afbouwwerkzaamheden uit te voeren als dat gebeurt met machines en geluid produceert.
 4. De burgemeester besluit om, met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijken van het evenementenbeleid Laren en toe te staan dat de openingstijden en daarmee de eindtijden van de muziek dagelijks tot 24.00 uur gehanteerd worden.

Onderwerp: Kadernota 2016.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De Kadernota 2016 vast te stellen;
 2. De financiële consequenties te verwerken in de (meerjaren)programmabegroting 2016-2019;
  Het college besluit:
 3. de portefeuillehouder te mandateren om de laatste aanpassingen in de Kadernota 2016 te verwerken.

Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 BEL Combinatie.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen met de geformuleerde zienswijze het AB van de BEL Combinatie te informeren over haar standpunt.

Onderwerp: Voortgang Ondernemersfonds
Besluit - Het college besluit:
Met bijgaande memo (na eindredactie portefeuillehouder) de raad te informeren over de voortgang van het Ondernemersfonds.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Voortgang BEL zwembad De Biezem.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vervanging van het tegelwerk in het recreatiebad ad € 250.000,- en hiervoor extra financiering beschikbaar te stellen aan SBL, met dien verstande dat de rente en aflossing binnen de oorspronkelijk door de gemeenteraden vastgestelde financiële kaders blijven.
 2. Kennis te nemen van de interimrapportage van de controller.
 3. In te stemmen om voor 2015 alleen de rentelasten in rekening worden gebracht.
 4. In te stemmen met de beide geldleningsovereenkomsten.
 5. De gemeenteraad van Laren, alsmede de colleges van Blaricum en Eemnes over uw besluit informeren door middel van het bijgevoegde memo.
 6. SBL over uw besluit mbt de gemeentelijke bijdragen in 2015, te informeren door middel van de bijgevoegde concept-brief.

 

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Veiligheid Kermis Attracties
Het college vraagt extra aandacht voor de controle op de veiligheid van de attracties door de Voedsel en Warenautoriteit, mede naar aanleiding van recente berichtgeving over incidenten met kermisattracties in andere Nederlandse gemeenten (Wehl, Didam).
Actie - Extra aandacht voor controle VWA
Nagaan afloop gemeente Wehl, Didam (rol gemeente)