Collegebesluitenlijst 3 februari 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw drs. B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

                               

Afwezig:                   
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 januari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Sluiting loketten burgerzaken op de dag na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen.
Besluit - Het college besluit donderdag 19 maart 2015 de loketten burgerzaken te sluiten en alleen tussen 11.00 uur en 12.00 uur te openen voor aangifte van de burgerlijke stand.

Onderwerp: Benoemen leden, plaatsvervangende leden en voorzitters voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap op 18 maart 2015.
Besluit - De leden, plaatsvervangende leden en de voorzitters voor de stembureaus in Laren te benoemen conform de bijlage.
De betrokken medewerkers van burgerzaken mandaat te verlenen om tellers aan te wijzen.

Onderwerp: Ontwikkelingen GNR.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de notitie en portefeuillehouder mandaat te geven de notitie met de gemeente Blaricum nader af te stemmen en daarna aan te bieden aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Klus gronddepots.
Besluit - Het college besluit de klus Gronddepots vast te stellen en de BEL combinatie opdracht te geven voor de uitvoering daarvan.

Onderwerp: Herziening grondexploitatie Bremanpark.
Besluit - Het college besluit:

  1. De herziene grondexploitatie Bremanpark (per 1-1-2015) vast te stellen
  2. De gewijzigde begrotingsbedragen te verwerken in de jaarrekening 2014

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Compensatie Huishoudelijke Taken.
Besluit - Het college besluit het besluit van 3 juni 2014 m.b.t. het onderwerp ''Maatregelen Compensatie Huishoudelijke Taken'', voor wat betreft het onderdeel 2 daarvan in te trekken.

 

Rondvraag / Actiepunt

--