Collegebesluitenlijst 30 juni 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

7 juli 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 23 juni 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: CO2 rapportage BEL-kantoor.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de memo CO2 rapportage BEL-kantoor
 2. deze memo ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Onderwerp: Cameratoezicht.
Besluit - Het college besluit:

 1. het cameratoezicht te verlengen voor de periode van 7 jaar door middel van het aanwijzingsbesluit;
 2. de pilotkosten 2015 ten laste te brengen van bestaand budget van de stelpost op de kostenplaats ‘veiligheid en criminaliteit’ en de regel ‘stelpost’ te veranderen in ‘uitvoering cameratoezicht’;
 3. kennis te nemen van de scenario’s om de structurele kosten van het cameratoezicht vanaf 2016 te dekken en dit in de besluitvorming in de financiële cyclus 2015 mee te nemen.

Onderwerp: Milieujaarverslag 2014.
Besluit - Het college besluit:

 1. het milieujaarverslag 2014 vast te stellen
 2. de jaarrapportage 2014 van de OFGV vast te stellen
 3. het milieujaarverslag en de jaarrapportage OFGV ter kennis aan de Raad aan te bieden
 4. het milieujaarverslag en de jaarrapportage van de OFGV toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Noord-Holland.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift m.b.t. beëindiging subsidierelatie.
Besluit - Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Doorontwikkeling aansturing en organisatie van de BEL Combinatie.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het rapport ‘Van zakelijkheid naar nabijheid’, Analyse van de huidige bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het BEL-model en handreikingen voor doorontwikkeling, opgesteld door Seinstra Van de Laar (SvdL), 17 maart 2015;
 2. in te stemmen met de in dit voorstel door het DB van de BEL Combinatie geformuleerde ontwikkelingsvisie en de voorgestelde uitwerking daarvan;
 3. in te stemmen met het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie om, conform het in het rapport SvdL beschreven directiemodel (variant 1), per 1 augustus 2015 kwartiermakers te benoemen die het instellen van een Directieraad voorbereiden;
 4. de beleidsregie van de aan de GR deelnemende gemeente Laren te positioneren in de organisatie van de BEL Combinatie (V);
 5. de gemeentesecretaris van Laren voor te dragen voor formele benoeming in de Directieraad zodra dit procedureel, juridisch en organisatorisch en rechtspositioneel mogelijk is, en haar tot die tijd vanaf 1 augustus 2015 vrij te maken en te detacheren naar de BEL Combinatie als kwartiermaker (V);
 6. de Ondernemingsraad advies te vragen over de voorgenomen besluiten 4 en 5;
 7. de gemeenteraad te vragen om kennis te nemen van de genomen besluiten, alsmede de onderbouwing daarvan.

(V) zijn voorgenomen besluiten die openbaar gemaakt kunnen worden nadat het AB op 2 juli met de voorstellen heeft ingestemd.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Reconstructie Mauvezand.
Besluit - Het college besluit:

 1. het vaststellen van het definitief ontwerp van het Mauvezand.
 2. het vrijgeven van het benodigd uitvoeringskrediet van € 45.000,- (investeringsplanning begroting 2015).

Onderwerp: Verkoop perceel grond nabij Kerklaan 26.
Besluit - Het college besluit:

 1. tot verkoop overgaan van een perceel grond sectie F nr.2089 (gedeeltelijk) ongeveer 130m2 tegen een verkoopprijs van € 42.500,- kosten koper;
 2. de opbrengst van €42.500,- te verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001, opbrengst grondverkopen 833100. Verwerken in de zomernota.

Onderwerp: Uitvoering motie 25 maart 2015 locatiekeuze Scouting Maggy Lekeux
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de uitkomsten uit het locatieonderzoek en dit onderzoek ter hand te stellen aan de gemeenteraad;
 2. de ingezette bestemmingsplanprocedure voor de locatie aan de Veerweg door te zetten;
 3. omwonenden en de scouting over het besluit te informeren;
 4. de portefeuillehouder te machtigen de laatste redactionele wijzigingen aan te brengen in het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrieven.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Jaarrekening Beheerstichting Hart van Laren 2014.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de Beheerstichting Hart van Laren en deze goed te keuren;
 2. de BES decharge te verlenen voor het jaar 2014;
 3. het exploitatieverlies van € 191.874,- te betalen aan de BES.

 

Rondvraag / Actiepunt

--