Collegebesluitenlijst 29 september 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
mevrouw B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
6 oktober 2015

                                                                          

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 september 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Gezamenlijke actie in Week van de Veiligheid
Besluit - Het college besluit:

  1. Een financiële bijdrage ad €1.500,- aan deze actie te leveren;
  2. Bekendheid te geven aan de actie in het Larens Journaal.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom ten aanzien van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning op het perceel Heideveldweg 49
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in dezen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Machtiging voor het doen van aangifte tbv een strafrechtelijk onderzoek
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het doen van aangifte namens de gemeente door een toezichthouder van de BEL Combinatie, wegens het zonder vergunning kandelaberen/snoeien van de boom op een wijze die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--