Collegebesluitenlijst 28 april 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig: 
--                 

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 mei 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 april 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Atelierroute Laren 2015.
Besluit - Het college besluit:
aan Stichting Atelierroute Laren een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 2000,- voor een atelierroute op 16 en 17 mei 2015
de kosten te dekken uit het budget incidentele subsidies kunst en cultuur 654002-642504

Onderwerp: Jaarrekening en Jaarverslag 2014.
Besluit - De raad voor te stellen:

 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast te stellen;
 2. Het voordelig rekeningsaldo van € 563.266 als volgt te bestemmen:
  a. Het instellen van een bestemmingsreserve Precario ondergronds ad € 262.200;
  b. Het onttrekken van € 150.000 aan de reserve Verzoeken diverse scholen en dit te storten in de reserve Gemeentelijke gebouwen;
  c. conform voorstel Hilversum -vooralsnog eenmalig- 1 euro per inwoner bij te dragen aan het rekeningresultaat 2014 van de Stichting het Goois Natuurreservaat (€ 10.684,-);
  d. het restant toe te voegen aan de algemene reserve.
 3. Kennisnemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant;
 4. De geactualiseerde grondexploitaties zoals opgenomen in de balansspecificatie A vast te stellen;
 5. Vaststellen van de 9e en 10e begrotingswijziging 2015.

Onderwerp: Sonny's Inc. 2015.
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, besluiten:

 1. op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 en het Evenementenbeleid Laren vergunning te verlenen voor het evenement "Sonny's Inc. Live in Laren" op zaterdag 29 augustus 2015 en een dinnershow op vrijdag 28 augustus 2015 op Plein 1945;
 2. op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens bovengenoemd evenement.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaarschrift ontvangen m.b.t. een verzoek om een urgentieverklaring woningtoewijzing.
Besluit - Het college besluit:
een nieuwe primaire beslissing te nemen op grond van artikel 2.7 lid 3 langdurige inwoning van de Huisvestingsverordening, de urgentieverklaring woningtoewijzing te verlenen.

Onderwerp: Rosa Spierhuis.
Besluit - Het college besluit:

 1. De Stichting i.o. en bewoners meedelen dat het college nog niet op de hoogte is van eventuele bouwplannen van het Rosa Spierhuis zodat geen uitspraak kan worden gedaan over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een eventueel bouwplan.
 2. Instemmen met de 2 concept-brieven.
 3. De brieven ter kennisneming brengen aan de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Calamiteitenprotocol Jeugdhulpverlening.
Besluit - Het college besluit het Calamiteitenprotocol Jeugd vast te stellen.

Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Laren 2014.
Besluit - Het college besluit:

 1. het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Laren 2014 vast te stellen.
 2. de raad via een daartoe opgestelde memo in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

Onderwerp: Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken.
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en geen zienswijze in te dienen;
 2. de raad voor te stellen in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage van € 20.875,= zoals geraamd in de ontwerpbegroting 2016;
 3. de raad voor te stellen een voorbehoud te maken ten aanzien van de meerjarenbegroting, zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2016, die een toename van de gemeentelijke bijdrage laat zien;
 4. de raad voor te stellen het Regionaal Bureau Leerlingzaken te vragen om bekostigingsscenario’s op te stellen uitgaande van de trend dat het aantal leerplichtigen regionaal gaat afnemen;

Onderwerp: Vaststellen beleidsregels bestuurlijke boete m.b.t. inlichtingenplicht Participatiewet.
Besluit - Het college besluit bijgevoegde beleidsregels vast te stellen t.a.v. het boetebeleid dat op grond van artikel 18a Participatiewet wordt gevoerd.

 

Rondvraag / Actiepunt

--