Collegebesluitenlijst 27 januari 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 januari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Opleggen bestuurlijke boete wet Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit - Het college besluit de bestuurlijke boete in te voeren en deze op te leggen aan burgers die een in de wet opgenomen verplichting niet nakomen, die van belang is voor de correcte bijhouding van de basisregistratie personen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2014.
Besluit - Het college besluit:

  1. Neemt kennis van de af te sluiten investeringen in 2014 volgens bijlage;
  2. Neemt de af te sluiten investeringen 2014 en de kredietophoging reconstructie Heideveldweg op in de concept jaarrekening 2014 ter vaststelling door de gemeenteraad.

Onderwerp: Bestuursopdracht hervormingsprogramma begroting 2016 e.v. Laren.
Besluit - In te stemmen met bijgaande bestuursopdracht en deze verder door de ambtelijke organisatie te laten uitwerken (beleidsregie Laren alsmede de BEL Combinatie).

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Eigendomsposities gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit:
De memo eigendomsposities met lijst (na eindredactie door de portefeuillehouder) ter kennisname naar gemeenteraad te zenden.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--