Collegebesluitenlijst 26 mei 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris                          

 

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juni 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 mei 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Besluit op bezwaar inzake wob verzoek.
Besluit - Het college besluit het commissie-advies te volgen en het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering VNG op 3 juni 2015.
Besluit - Het college besluit als lid van de VNG op de ledenvergadering van 3 juni 2015 aanstaande:

  1. de heer Roest de volmacht te geven om de gemeente Laren op de algemene ledenvergadering van de VNG op 3 juni 2015 te vertegenwoordigen;
  2. In te stemmen met de voorgestelde besluiten betreffende spelregels collectieve inkoop en financiering (agendapunt 8).
    Voor wat betreft agendapunten waarin wordt voorgesteld diverse uitnames uit het gemeentefonds ten gunste van de VNG te doen;
  3. In te stemmen met de voorgestelde besluiten betreffende de Digitale Agenda 2020 (agendapunt 9);
  4. In te stemmen met voorgestelde besluiten betreffende Informatievoorziening en overige werkzaamheden in het Sociaal Domein (agendapunten 10, 11a en 11b);
  5. Ten aanzien van het voorstel Informatievoorziening Sociaal Domein aanvullend verzoeken om een (beter uitgewerkte) financiële onderbouwing van taken te doen toekomen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag bij Laren door schaakvereniging Het Dikke Torentje.
Besluit - Het college besluit:

  1. aan Schaakvereniging het Dikke Torentje een eenmalige subsidie te verlenen voor één schaaktoernooi in 2015 en deze vast te stellen op € 136,-
  2. de subsidie van € 136,- voor het toernooi op 11 november 2015 ten laste te brengen van kostenplaats 653001-642505 incidentele subsidie sport
  3. de schaakvereniging een meerjarige subsidie te verlenen vanaf 2016 voor een individueel en een 4-tallen toernooi per jaar en hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting

Onderwerp: Zomerfeest Larense Montessorischool 2015.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Zomerfeest" op vrijdag 19 juni 2015 van 17:30 tot 22:30 op het schoolplein van de Larense Montessorieschool op de locatie Leemkuil 4 te Laren. Bij slecht weer wijkt de organisatie uit naar woensdag 24 juni 2015 of vrijdag 26 juni 2015 van 17:30 uur tot 22:30 uur.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom.
Besluit - Het college besluit een dwangsom van 500,- euro per dag op te leggen voor ieder bord dat door of namens de heer Van der Reijden, sportstudio 3SIXTY5, zonder vergunning binnen de gemeente Laren is geplaatst tot een maximum van 5000,- euro.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Kort sabbatical burgemeester
De heer Roest geeft aan een kort sabbatical te nemen, de taken van de burgemeester zullen van 6 juli – 30 september worden waargenomen door 1e loco burgemeester de heer Smit. De heer Roest informeert de Commissaris der Koning in Noord-Holland per brief.
Actie - Informeren raad
Interne communicatie