Collegebesluitenlijst 15 september 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeenster

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
22 september 2015

                                                     

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 september 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bommendetectie Crailo
Besluit - Het college besluit:

 1. de provincie door middel van het ondertekenen van het projectplan toestemming te verlenen voor het benaderen van objecten om te bepalen of het gaat om niet-gesprongen explosieven.
 2. de raad voor te stellen een suppletie bij het Rijk aan te vragen op grond van de Rijksbommenregeling van € 126.978,30.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Raadsvragen art. 39 RvO door PvdA betreffende de doorontwikkeling van de BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit de antwoorden vast te stellen.

Onderwerp: Heffing forensenbelasting
Besluit - Het college besluit:

 1. het memo afschaffen forensenbelasting, 25/6/2015 vast te stellen
 2. de Raad de volgende besluiten voor te stellen:
 • met ingang van het jaar 2016 géén forensenbelasting meer te zullen gaan heffen aan niet-ingezetenen met een 2e woning te Laren( bewoningsduur > 90 dagen) op basis problematiek bewijslast bewoning 90 dagen door gemeente;
 • de verordening forensenbelasting 2015 (raadsbesluit genomen op 17 december 2014) in te trekken met ingang van 1 januari 2015 en het college te verzoeken om de heffingsambtenaar te instrueren niet over te gaan tot de uitvoering van de heffing van de forensenbelasting voor de jaren 2014 en 2015.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beleidsregels woningonttrekking nav huisvestingsverordening
Besluit - Het college besluit:

 1. vast te stellen de Richtlijnen compensatie woningonttrekking Laren 2015 en de Toelichting compensatie van woningonttrekking Laren 2015;
 2. na de vaststelling de nieuwe richtlijnen en toelichting ter informatie te zenden aan de raad, vergezeld met een voorstel om een fonds te installeren en de legesverordening met ingang van 2016 aan te passen;
 3. de nieuwe richtlijnen kenbaar te maken via de website van Laren en een persbericht aan de media.

Onderwerp: Verhuur van grond op de Brink en geen verhuur van de grond op het Plein 1945 te Laren voor een verkoop locatie voor een Oliebollenkraam in de maand december 2015.
Besluit - Het college besluit:

 1. een plaatselijke ondernemer een stuk grond aan te bieden om te huren, in de maand december 2015 voor de verkoop van oliebollen;
 2. alsmede in te stemmen met een nieuwe meerjarige huurovereenkomst van 1 december 2015 tot 31 december 21019;
 3. tevens besluit de burgemeester wethouder Stam te machtigen voor het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Onderwerp: Bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast ten behoeve van mobiele telecommunicatie met een instandhoudingstermijn tot 31 maart 2017 op het perceel sectie E nummer 586, Hein Keverweg, alhier.
Besluit - Het college besluit:

 1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften voor zover het betreft de ontvankelijkheid van de bezwaarschriften;
 2. zich niet te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in dezen voor wat betreft het herroepen van het bestreden besluit;
 3. het bestreden besluit aan te passen voor wat betreft de locatie van de zendmast en aan te vullen voor wat betreft de motivering, onder toevoeging van het  advies van de BEL commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 8 september 2015 en bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen;
 4. en voorts het bezwaar namens mevrouw D. Luykx en de heer mr. P.C. van Leeuwen deels gegrond te verklaren en hun verzoek om proceskostenvergoeding te honoreren.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--