Collegebesluitenlijst 25 augustus 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer L.C. van der Pols, wethouder

                                                                         

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op 1 september 2015.

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 18 augustus 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Modeshow tijdens Fashion en Lifestyle weekend
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het laten plaatsvinden van een modeshow op 27 september 2015 tussen 13.00 tot 17.00 uur op het plein van de Sint Jan-basiliek aan de Brink 31.

Onderwerp: Besluit op bezwaar inzake WOB-verzoek
Besluit - Het college besluit naar aanleiding van het bezwaarschrift d.d. 14 april 2015: onder aanvulling van de motivering het besluit van 27 maart 2015 in stand te laten.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Omgevingsvergunning Tarcisiushof
Besluit - Het college besluit:

  1. De omgevingsvergunning voor de bouw van 18 sociale huurwoningen verlenen en
  2. Eén ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren.
  3. Eén ingediende zienswijze ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Kostenverhaal bij particuliere bouwgrondexploitatie.
Besluit - Het college besluit:

  1. RHO opdracht verlenen voor het aanpassen van de structuurvisie en het invoeren van een fonds bovenwijks;
  2. De raad middels een memo (onder eindredactie van de portefeuillehouder) te informeren.

Onderwerp: Principeverzoek Zevenend 31 Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. Medewerking te verlenen aan het ingediende principeverzoek op basis van artikel 5 van de Beleidsregels Planologische Afwijkingen
  2. De definitieve wijziging van de bestemming op het perceel mee te nemen in de herziening van het bestemmingsplan Centrum

Onderwerp: Principeverzoek Mauvezand 1a
Besluit - Het college besluit:

  1. Medewerking te verlenen aan het ingediende principeverzoek op basis van artikel 5 van de Beleidsregels Planologische Afwijkingen
  2. De definitieve wijziging van de bestemming op het perceel mee te nemen in de herziening van het bestemmingsplan Centrum

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Statuten Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit het besluit genomen op 11 augustus 2015 inzake de aanpassing van de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek in te trekken.

 

Rondvraag / Actiepunt

--