Collegebesluitenlijst 24 november 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
1 december 2015                                                                     

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 november 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten
Besluit - Het college besluit in te stemmen van het raadsvoorstel Europese aanbesteding accountantsdiensten voor de jaarrekeningcontrole voor de jaren 2016-2019.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden ten aanzien van het gebruik van het terrein op de hoek van de Veerweg en de Vredelaan door de scouting en ten aanzien van het clubhuis.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Grondverkoop St. Janstraat
Besluit - Het college besluit de grond van de voormalige bibliotheek aan de Sint Janstraat te verkopen aan MBB voor de overeengekomen prijs.
Wethouder Stam wordt gemandateerd de overeenkomst verder voor te bereiden.

Onderwerp: Kernrandvisie Eemnes
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de concept-reactie aan raad en college van Eemnes met een afschrift aan de raad van Laren.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Huisvesting Versa Welzijn
Besluit - Het college besluit in te stemmen:

  1. met de huisvesting van Versa Welzijn in Schering en Inslag
  2. met het wijzigen van de huurovereenkomst tussen Versa en de gemeente Laren
  3. met het beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie aan de beheerstichting Hart van Laren ten behoeve van het faciliteren van nieuwe sociale en culturele activiteiten
  4. met de in dit voorstel geschetste wijziging van de subsidie aan Versa Welzijn en opdracht te geven dit nader uit te werken in een subsidievoorstel
  5. met het verlenen van een opdracht aan makelaar voor het werven van een nieuwe huurder en de kosten daarvan ten laste te brengen van de exploitatie van het Raadhuis.

 

Rondvraag / Actiepunt
--