Collegebesluitenlijst 24 maart 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:               
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouderKop 2
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 maart 2015

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 maart 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Staatssteun Singer Laren.
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het memorandum van La Gro Advocaten, waarin wordt geconcludeerd dat de aan Singer Laren te verstrekken subsidie (nieuwbouw en onderhoud) niet als onverenigbare staatssteun kan worden aangemerkt en dat een formele melding bij de Europese Commissie mede gelet op het met die commissie gevoerde informeel overleg achterwege gelaten kan worden.
  2. met overname van deze conclusies het dossier op dit onderdeel te sluiten en Singer Laren daarover te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Nieuwe huurder brandweerwoning aan de Groene Gerritsweg 4A te Laren.
Besluit - Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het toewijzen van de woning aan de Groene Gerritsweg 4A te Laren aan een nieuwe huurder
  2. In te stemmen met de daarbij behorende huurovereenkomst.

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het in stand laten van een overkapping zonder een daartoe verleende omgevingsvergunning op het perceel De Pijl 8.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Tijdelijke afwijking sportactiviteiten Caliskamp 3.
Besluit - Het college besluit in principe in te stemmen met de tijdelijk wijziging van een deel van het bedrijfspand aan de Caliskamp 3 om kleinschalige sportactiviteiten mogelijk te maken, onder de voorwaarden dat wordt voldaan aan de parkeereisen en de brandveiligheidseisen voor de gebruiksfunctie 'sport'.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--