Collegebesluitenlijst 24 februari 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:    
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015


 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 februari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Wet markt & overheid.
Beleid: Het college, met inachtneming van het door de Raad op 26-11-2014 gegeven mandaat, besluit:
dat de volgende economische activiteiten worden vastgesteld als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:

  1. verhuur/ingebruikgeving van gemeentelijke eigendommen aan maatschappelijke en/of (sport) organisaties
  2. verhuur van vastgoed
  3. verhuur groenstroken

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontwerp 1e partiële herziening bestemmingsplan Laren Noord.
Besluit - Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp 1e partiële herziening bestemmingsplan Laren Noord
  2. Het ontwerp 1e partiële herziening bestemmingsplan Laren Noord conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter visie te leggen en vrij te geven voor vooroverleg
  3. De raad door middel van een raadsmemo te informeren.

* met dien verstande dat de heer T. Smit voor wat betreft het onderdeel Torenvalk zich heeft onthouden van beraadslaging en besluitvorming.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Aanpassing richtlijnen Bijzondere Bijstand.
Besluit - Het college besluit:

  1. De richtlijnen bijzondere bijstand die met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden vast te stellen.
  2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de aanpassing van de Richtlijnen Bijzondere Bijstand.

 

Rondvraag / Actiepunt

--