Collegebesluitenlijst 23 juni 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:            |
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16 juni 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Budgetverschuiving in het Programma Openbare orde en veiligheid ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met een verschuiving van € 5.000,- in het Programma Openbare orde en veiligheid, ten behoeve van het toezicht op de Drank- en Horecawet.
 2. de raad middels bijgevoegde memo te informeren.

Onderwerp: Archiefinspectierapport Laren over 2014.
Besluit - Het college besluit

 1. kennis te nemen van de voorgestelde verbeterpunten in het verslag van de Archiefinspectie 2014;
 2. de raad hierover te informeren.

Onderwerp: Aanpassing gemeentelijke erepenning.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

 1. de aanpassing van de gemeentelijke erepenning van Laren;
 2. een verhoging van de kosten voor het vervaardigen van de gemeentelijke erepenning van € 360,00 naar € 460,00;
 3. de aanschaf van 5 gemeentelijke erepenningen, totaal € 2.300,00. De kosten worden opgevangen binnen de post representatie: 600206

Onderwerp: Benoeming in de commissie voor de erepenningen van de gemeente Laren van de heer M.L.J. Vos.
Besluit - Het college besluit met ingang van 1 oktober 2015 te benoemen tot lid van de Commissie voor de erepenningen van de gemeente Laren, de heer M.L.J. Vos.

Onderwerp: Kosten uitreiking Koninklijke onderscheidingen in huiselijke sfeer dan wel op een door de aanvrager gekozen locatie.
Besluit - Het college besluit een bedrag van € 300,00 ter beschikking te stellen per uitreiking van een Koninklijke onderscheiding die in huiselijke kring dan wel op een door de aanvrager gekozen locatie plaatsvindt.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 - Naleefstrategie 2015 – 2018.
Besluit - Het college besluit:

 1. het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 vast te stellen
 2. de Naleefstrategie 2015 - 2018 vast te stellen
 3. beide stukken, na vaststelling, ter informatie aan de gemeenteraad te sturen via bijgevoegde memo
 4. beide stukken, na vaststelling, te publiceren

Onderwerp: Verhuur gemeentegrond voor de poffertjeskraam.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de verhuur van de grond aan de ondernemer van de poffertjeskraam te Laren alsmede in te stemmen met de nieuwe huurovereenkomst.

Onderwerp: Vastleggen wegreconstructies restant jaarschijf 2015 en jaarschijf 2016.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de invulling van het restant van de jaarschijf van 2015 en de jaarschijf van 2016 (Mendes Da Costalaan, parallelweggetje Smeekweg, Graafland, Veerweg/gedeelte Steffenshein West)
 2. een krediet van € 70.000,- aan te wenden voor de voorbereiding van deze werken

Onderwerp: Besluit tot het toekennen van planschade aan de aanvragers op het adres Hoefloo 22a.
Besluit - Het college besluit onder verwijzing naar het bijgaande advies van Servicebureau Planschade en gelet op artikel 6.1 Wro het verzoek van aanvragers toe te wijzen en het bedrag van  € 8000,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 maart 2014 tot de dag van uitbetaling en terugbetaling van de betaalde leges van 500,- euro.