Collegebesluitenlijst 22 september 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
29 september 2015                                                                    

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 september 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGV 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de conceptversie van de Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2015 en door te geleiden naar de raad ter goedkeuring
 2. Indien goedkeuring van de raad wordt verkregen deze instemming over te brengen aan de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Het verstrekken van geld aan de Stichting Bijzonder Laren
Besluit - Het college besluit om het door de Stichting Bijzonder Laren gevraagde bedrag van € 40.000,- ter beschikking te stellen aan die stichting als voorschot op de nog te verlenen subsidie voor het dorpsfonds.

Onderwerp: Subsidievoorstel 2016 Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. De raad bij behandeling van de begroting 2016 voor te stellen om geen subsidieplafond 2016 in te stellen;
 2. De lijst met risicoprofielen voor het jaar 2016 vast te stellen;
 3. De periode voor meerjarige subsidies te verlengen tot 2017
 4. Voor de meerjarige subsidies de indexering voor 2016 op 0% te stellen;
 5. De aangevraagde subsidies met een hoog risicoprofiel voor Singer, de Openbare Bibliotheek en Oranjecomité (Sinterklaasintocht) te verlenen zoals in dit voorstel aangegeven;
 6. In te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan Versa.

Onderwerp: Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2014
Besluit - Het college besluit vast te stellen dat er - conform de bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – voor de gemeente Laren over 2014 voor 3 politieke ambtsdragers sprake is van verrekeningsplicht, echter dat er geen verrekening dient plaats te vinden. Voor de overige politieke ambtsdragers is er geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.

Onderwerp: Programmabegroting 2016-2019
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met het ter vaststelling aanbieden van de programmabegroting 2016-2019 en bijbehorende productenraming aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Definitief vaststellen plan buitenruimte rondom Singer Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. Het plan voor de buitenruimte rondom Singer Laren (met daarbij enkele marginale aanpassingen ten opzichte van het inspraakplan) vast te stellen
 2. Het nog niet aangewende gedeelte van de totale reservering voor dit project van de jaarschijf van 2015 (investeringsplanning) aan te wenden. Dit betreft na aftrek van het reeds aangewende voorbereidingskrediet van € 70.000,- een bedrag van € 550.000,-.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Uitvoeringskosten SozaHBEL en aan te passen besturingsaspecten in de Gemeenschappelijke regeling
Besluit - Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de wijziging van de begroting 2015 en de begroting 2016 van de uitvoeringskosten Soza HBEL en de aanpassing van de daarop betrekking hebbende verdeelsleutel.
 2. Kennis te nemen van het signaal dat mogelijk de flexibele schil van 2015 ook in 2016 nog in stand moet worden gehouden en hierover zo nodig te zijner tijd een separaat voorstel te willen ontvangen (en daar niet nu op voorhand mee in te stemmen).
 3. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2016-2019
 4. Kennis te nemen van en in te stemmen met de extra kosten voor inhuur ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke regelingen en de dekking daarvan vanuit de beschikbaar zorgbudgetten.
 5. In te stemmen met de aanbevelingen rond een nieuwe en bij aanpassing van de gemeenschappelijke regeling vast te leggen werkwijze, waarin het accent van sturing op de  beleidsmatige en financiële kaders van de GR SozaHBEL wordt belegd bij de deelnemende colleges en waarbij het portefeuillehoudersoverleg zich focust op uitvoering binnen de beleidsmatige en financiële kaders, onderlinge afstemming en voorbereiding van besluitvorming door colleges en raden

Onderwerp: Besluit op bezwaar inzake huishoudelijke hulp
Besluit - Het college besluit:

 1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen,
 2. Het bestreden besluit te herroepen en de wekelijke huishoudelijke hulp van 105 minuten te verhogen naar 125 minuten.

Onderwerp: Projectplan toekomst Hart van Laren: Wijzer verder!
Besluit - Het college besluit:

Onderwerp: In te stemmen met het projectplan Wijzer vooruit! en de portefeuillehouder te machtigen de laatste wijzigingen in het projectplan aan te brengen.
Besluit - Een raadsversie van het projectplan ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Onderwerp: Beschikbaar stellen crisisnoodopvang vluchtelingen
Besluit - Het college besluit:

 1. Gehoor te willen geven aan het verzoek van het COA/LOCC van donderdag 17 september om crisisnoodopvang aan te bieden voor vluchtelingen voor de duur van 72 uur.
 2. Op concreet verzoek van het COA voor crisisnoodopvang in Laren de Klaas Bouthal ter beschikking te stellen voor de opvang van maximaal 150 vluchtelingen.
 3. De inwoners (in het bijzonder de omwonenden) en raad over dit besluit te informeren

 

Rondvraag / Actiepunt

--