Collegebesluitenlijst 22 december 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
5 januari 2016                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 15 december 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Milieuprogramma 2016-2017
Besluit - Het college besluit:

 1. het milieuprogramma 2016-2017 vast te stellen en en dit ter kennisname aan de Raad aan te bieden;
 2. de portefeuillehouder te mandateren de tekst op enkele punten te wijzigen.

Onderwerp: Samenwerking regiogemeente op het gebied van Drank en Horeca
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de door de Stuurgroep DHW opgestelde evaluatie samenwerking toezicht en handhaving DHW Gooi en Vechtstreek.
 2. in te stemmen met de voortzetting van de samenwerking in de regio voor toezicht en handhaving DHW periode 2016 tot 2019 en akkoord te gaan met de aanbevelingen uit de evaluatie.
 3. in te stemmen met het ‘Overeenkomst samenwerking toezicht Dranken Horecawet regio Gooi en Vechtstreek’ en het bijbehorende bedrijfsplan.
 4. de toezichthouders van de centrumgemeente aan te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Markt Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. de heer Z.E.N.O. Heijdra per 22 december 2015, met terugwerkende kracht vanaf 15 december 2015 aan te wijzen als marktmeester van de gemeente Laren en tevens als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van toezicht op de naleving van de Verordening op de Warenmarkt voor de gemeente Laren 2012. Dit besluit is van kracht tot 15 december 2016
 2. de heer Z.E.N.O. Heijdra per 22 december 2015, met terugwerkende kracht vanaf 15 december 2015 aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wegenverkeerswet 1994. Dit besluit is van kracht tot 15 december 216.
 3. de heer L.C. Heijdra per 22 december 2015, met terugwerkende kracht vanaf 15 december 2015 als toezichthouder aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wegenverkeerswet 1994. Dit besluit is van kracht tot 15 december 2016.
 4. een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan met 'marktkramen verhuur Z. Heijdra' voor onbepaalde tijd.

Onderwerp: Mandaat oninbaar verklaren vorderingen
Besluit - Het college besluit om:

 1. aan de portefeuillehouder financiën mandaat c.q. de volmacht te verlenen voor het oninbaar verklaren van zowel publiek- als civielrechtelijke vorderingen voor de duur van de huidige collegeperiode;
 2. te bepalen dat bovengenoemd mandaat/volmacht geldt voor vorderingen tot maximaal € 10.000 en in het geval van definitief faillissement, wettelijke schuldregeling op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) dan wel eindverslag van de curator;
 3. te bepalen dat het mandaat/de volmacht niet geldt in het geval van politiek bestuurlijk gevoelige posten.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Raadhuis Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het gefaseerd afrekenen van de werkelijke servicekosten met huurders en gebruikers.
 2. een bestuursopdracht te laten opstellen voor de in te zetten vervolgacties

Onderwerp: Er is bezwaar ingediend tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot afwijzing van een verzoek om handhavend optreden ten aanzien van een tankstation met garage alsmede tot afwijzing van het verzoek om een eerder afgegeven gedoogbeschikking in te trekken.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor een esdoorn.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, met dien verstande dat er géén sprake is van leefbaarheid van de houtopstand en met toevoeging van de juiste tekening d.d. 15 oktober 2015.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Doelstellingen, afspraken, resultaten en subsidie Versa Welzijn 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. ten behoeve van Versa Welzijn in te stemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor 2016: budget financiering € 254.137 en persoonsvolgend financiering € 54.597
 2. in te stemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling, Afspraak en Resultaat diensten Versa Welzijn' voor 2016
 3. in te stemmen met werkwijze en beoordeling van de verantwoording subsidie Versa Welzijn met ingang van 2015
 4. het Presidium voor te stellen in de commissie F&M een toelichting te geven op de inzet van Versa aan de hand van het 'Overzicht doelstellingen, afspraken, resultaten Versa Welzijn 2016'

Onderwerp: Subsidies jeugdzorg 2016 voor Laren
Besluit - Het college besluit voor het jaar 2016:

 1. a. aan Youké een subsidie te verlenen te verlenen van € 116.370,-;
  b. aan het Leger des Heils (Trompendaal) een subsidie te verlenen van € 107.432,-;
  c. de tarieven voor de jeugdzorgproducten vast te stellen, zoals vermeld in de bijlage;
  d. de subsidierelatie met Youké en Trompendaal per 1 januari 2017te beëindigen;
 2. a. aan de gecertificeerde instelling De Jeugd- en Gezinsbeschermers een subsidie te verlenen van € 56.415,-;
  b. aan de gecertificeerde instelling Leger des Heils een subsidie te verlenen van € 3.254,-;
  c. aan de gecertificeerde instelling William Schrikker Groep een subsidie te verlenen van € 11.934,-;
  d. de tarieven voor het gedwongen kader vast te stellen, zoals vermeld in de bijlage;
  e. de subsidierelatie met De Jeugd- en Gezinsbeschermers, William Schrikker Groep en Leger des Heils per 1 januari 2017 te beëindigen;
 3. de overeenkomst ADHD en Psychiatrische stoornissen, inclusief bijhorende bijlagen, vast Te stellen;
 4. de overeenkomst Driemilieuvoorziening, inclusief bijlagen, vast te stellen;
 5. om de Regionale Expertise Jeugd te continueren in te stemmen;
 6. aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek een volmacht te verlenen om de overeenkomsten te ondertekenen;
 7. aan de directeur Sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek een volmacht te verlenen om op basis van de vastgestelde tarieven het contractbeheer te laten uitvoeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzeggen van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding. Hiervoor wordt jaarlijks € 342,46 beschikbaar gesteld (dekking uit het budget jeugdzorg).

Onderwerp: Eenmalige subsidie ontwikkelagenda Youke en Leger des Heils 2015 voor de gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. Youke Jeugdzorg voor de uitvoering van de innovatieagenda een incidentele subsidie te verlenen ter hoogte van € 4.021,- voor Laren.
 2. Leger des Heils / OC Trompendaal voor de uitvoering van de innovatieagenda een incidentele subsidie te verlenen ter hoogte van € 4.021,- voor Laren.
 3. dekking van in totaal € 8.042,- te laten plaatsvinden binnen de in de begroting opgenomen decentralisatie-middelen voor de nieuwe taken in het sociaal domein.

 

Rondvraag / Actiepunt

Actie - Het college spreekt af dat inbreng voor de Kadernota 2017 t/m 31 januari 2016 aan de portefeuillehouder financiën geleverd kan worden .