Collegebesluitenlijst 21 april 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

28 april 2015

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 april 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Zienswijze begroting 2016 en jaarstukken 2014 VRGV.
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de GR Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, deel gemeentelijke kolom en regionale brandweer (incl. GHOR) en de gemeenteraad voor te stellen af te zien van het indienen van een zienswijze.
  2. kennis te nemen van de begroting 2016 en meerjarenraming 2017- 2019 van de GR Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, deel gemeentelijke kolom en regionale brandweer (incl. GHOR) en de gemeenteraad voor te stellen bijgevoegde reactiebrief als zienswijze vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aanvraag waarderingssubsidie 2016 bij Laren door Voorkom! Verslavingspreventie.
Besluit - Het college besluit Voorkom! verslavingspreventie subsidie te weigeren op grond van de subsidieverordening, artikel 9d: in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit is al op een andere wijze in belangrijke mate voorzien.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom dakkapel Heideveldweg.
Besluit - Het college besluit:

  1. Aan de eigenaar van de onderhavige woning een last onder dwangsom op te leggen.
  2. De last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar van de woning.

Onderwerp: Geldleningovereenkomst LMHC.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de opgestelde geldleningsovereenkomst.
De burgemeester besluit wethouder Stam te machtigen de overeenkomst namens het college te ondertekenen.

Onderwerp: Beleids- en actieplan wateroverlast Laren.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met het beleids- en actieplan

  1. De raad voor te stellen het beleids- en actieplan vast te stellen en in te stemmen met de keuze voor scenario IV.
  2. De raad voor te leggen om de begrotingwijziging nr 8-2015 vast te laten stellen.
  3. De raad voor te stellen om de financiele consequenties voor de jaarschijven 2016 t/m 2019 in de begroting van 2016 op te nemen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Gezamenlijke vrouwenopvang Flevoland Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de beoogde realisatie van gezamenlijke vrouwenopvang Flevoland en Gooi en Vechtstreek, zoals beschreven in de notitie "Oranje Huis in zicht" van 10 februari 2015 en de concept-samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hilversum/Almere en de Stichting Blijf Groep;
  2. In te stemmen met beoogde financiering door de (centrum)gemeente Hilversum vanuit de door hen als centrumgemeente beheerde regionale middelen.

 

Rondvraag / Actiepunt

--