Collegebesluitenlijst 20 oktober 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
27 oktober 2015

                                                                          

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 6 oktober 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Zelfevaluatie Basis Registratie Personen 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. de managementrapportage en het uittreksel Zelfevaluatie BRP 2015 vast te stellen;
 2. kennis te nemen van de uitslag van de inhoudelijke controle van persoonslijsten aan de hand van brondocumenten;
 3. kennis te nemen van en in te stemmen met de rapportage informatiebeveiliging 2015 van de beveiligingsfunctionaris;
 4. het ondertekende uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie BRP voor 1 november 2015 te zenden aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken of voor hem de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG);
 5. de uitslag van de controle op de persoonslijsten voor 1 november toe te zenden aan de RvIG;
 6. gegeven veiligheidsoverwegingen op grond van artikel 55 Gemeentewet & artikel 10 lid 2d van de Wet Openbaarheid Bestuur, geheimhouding op te leggen ten aanzien van alle bijbehorende documenten bij deze besluiten, waarin aanbevelingen m.b.t. de informatieveiligheid zijn opgenomen.

Onderwerp: Zelfevaluatie Paspoorten en NIK 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de managementrapportage, incl. het uittreksel gemeente Laren PNIK 2015;
 2. gegeven veiligheidsoverwegingen op grond van artikel 55 Gemeentewet & artikel 10 lid 2d van de Wet Openbaarheid Bestuur, geheimhouding op te leggen ten aanzien van alle bijbehorende documenten bij deze besluiten, waarin aanbevelingen m.b.t. de informatieveiligheid zijn opgenomen.

De burgemeester besluit:

 1. de managementrapportage, incl. het uittreksel gemeente Laren PNIK 2015 vast te stellen;
 2. het ondertekende uittreksel gemeente Laren PNIK 2015 voor 1 november 2015 toe te zenden aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Belastingverordeningen 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met voorgelegde belastingverordeningen 2016  en deze ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.
 2. de portefeuillehouder te machtigen om in overleg met de afdeling de laatste wijzigingen in het voorstel aan te brengen.

Onderwerp: Legesverordening 2016 en bij behorende tarieventabellen
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de Legesverordening 2016 en deze ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Projectplan Nazorgfase Crisisnoodopvang Laren
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van en in te stemmen met het projectplan voor de nazorgfase van de crisisnoodopvang vluchtelingen in Laren van 28 september tot en met 3 oktober.

 

Rondvraag / Actiepunt
--