Collegebesluitenlijst 20 januari 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:               
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris               

Afwezig:                   

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015

 

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 januari 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vergoedingen stembureauleden voor de verkiezingen.
Besluit - Het college besluit:

 1. De volgende netto vergoedingen vast te stellen indien er sprake is van gecombineerde verkiezingen:
  voorzitters hele dag € 225,00
  voorzitters halve dag € 125,00
  stembureauleden halve dag € 75,00
  tellers € 25,00 per verkiezing
 2. De vergoeding voor opmaken proces verbaal af te schaffen.

Onderwerp: Wijziging Bijlage 1 behorende bij Reglement Wet Basisregistratie Personen.
Besluit - Het college besluit het team Heffen Waarderen van de afdeling Control en Financiën rechtstreeks toegang te verlenen tot de Basisregistratie Personen (GBA-V (verstrekkingen);
Hiertoe bijlage 1 vast te stellen en te ondertekenen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Invulling wegreconstructies jaarschijf 2015.
Besluit - Het college besluit:

 1. Instemmen met de invulling van de jaarschijf van 2015 (wegen rondom Singer, reconstructie asfaltgedeelte Mauvezand)
 2. een krediet van € 70.000,- aanwenden voor de voorbereiding van deze werken

Onderwerp: Bestemmingsplan Singer
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Singer en de Nota van inspraak en overleg
 2. Het concept ontwerpbestemmingsplan Singer met de Nota van inspraak en overleg conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen
 3. De gemeenteraad via een memo een raadsbijeenkomst te informeren over de stand van zaken in de bestemmingsplanprocedure en ten aanzien van de bouwplannen van Singer Laren en de inrichting van de buitenruimte.

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden ten aanzien van het gebruik van het terrein Vredelaan hoek Veerweg ten behoeve van de scouting.
Besluit - Het college besluit;

 1. zich te conformeren aan het advies van 9 januari 2015 van de commissie voor de bezwaar voor wat betreft de eerste drie punten:
  a. het bezwaarschrift voor zover het is ingediend namens de bewoners van Vredelaan 60, 62 en 66 niet-ontvankelijk te verklaren en het bezwaarschrift voor zover het is ingediend namens de bewoners van de overige met name genoemde adressen aan de Vredelaan ontvankelijk te verklaren;
  b. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering op grond waarvan handhaving thans onevenredig is;
  c. het verzoek om vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte proceskosten af te wijzen;
 2. en zich niet te conformeren aan het vierde punt;
  d. de ontvankelijke bezwaarmakers een concrete termijn aan te geven waarbinnen van gemeentewege in het kader van de ruimtelijke ordening een nieuw besluit over de bestemming van het onderhavige terrein genomen zou moeten worden.

Onderwerp: Verkoop gedeeltelijk perceel grond gelegen nabij Hein Duvel 1a.
Besluit - Het college besluit:

 1. over te gaan tot het overdragen van het gedeeltelijk perceel sectie C nr.744, circa 44 m2 groot tegen een prijs van € 5.500,- kosten koper.
 2. De opbrengst € 5.500,- ten gunste te brengen van de kostenplaats 683001 Bouwgrondexploitatie algemeen; kostensoort 833100 Opbrengst grondverkopen.

Onderwerp: De gemeente Laren dient toestemming te verlenen voor het vestigen van een recht van hypotheek op het recht van erfpacht aan Tennishal Sprokkelenburg Laren B.V.
Belsuit - Het college besluit:

 1. voor de betreffende bezwaring geen bevestiging af te geven als bedoeld in art. 3:55 BW;
 2. alsnog toestemming tot de vestiging van een hypotheek op het recht van erfpacht op het perceel Schapendrift 66 indien ook alsnog het gebouw (de tennishal Sprokkelenburg) in een nieuwe akte ook wordt bezwaard met een recht van hypotheek.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Stand van zaken Villa Primair.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het bijgevoegde memo en de 'Prestatieafspraken Villa Primair';
 2. het memo en de 'Prestatieafspraken Villa Primair' ter kennisneming door te sturen naar de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt

--