Collegebesluitenlijst 1 september 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op

8 september 2015                                                                

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 augustus 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Organiseren van het evenement Oktoberfest en de familiedag (‘Talent in de Tent’).
Besluit -

  1. De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement Oktoberfest op 3 oktober 2015 van 19.00 uur tot 01.00 uur en de familiedag (‘Talent in de Tent’) op 4 oktober 2015 van 12.00 uur tot 17.00 uur op Plein 1945.
  2. Tevens besluiten burgemeester en wethouders een eenmalige subsidie te verlenen voor het evenement Oktoberfest en deze vast te stellen op € 685,-.

Onderwerp: Organiseren van het evenement Salon de Residence.
Besluit -

  1. De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement Salon de Residence van 10 september 2015 tot en met 13 september 2015 van 10:00 uur tot 22:00 uur in het Singer Museum.
  2. Met betrekking tot de uitvoering van het verkeersplan met behulp vanm o.a. verkeersregelaars verwacht het college uiterlijk 4 september een uitgewerkt verkeersplan; bij uitblijven daarvan zal de gemeente inzet van verkeersregelaars organiseren en de kosten op de organisatie verhalen.

Onderwerp: Afsluiten verplichtingen en voorziening voormalig personeel de Biezem
Besluit - Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de afwikkeling van de verplichtingen richting voormalig personeel van de gemeente Laren.
  2. De raad met een memo te informeren over het afronden van de voorziening voormalig personeel de Biezem.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma OFGV en wijziging mandatering
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma en over te gaan tot vaststelling.

  1. de raad te informeren over de vaststelling van het uitvoeringsprogramma van de OFGV
  2. het mandaat aan de OFGV te verruimen op het punt van handhavende maatregelen conform de in het voorstel genoemde gewijzigde regeling

Onderwerp: Jaarrekening en resultaatbestemming 2014 van de OFGV
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de jaarrekening en resultaatbestemming zoals verwoord door de OFGV over het jaar 2014
  2. in te stemmen met het versturen van een schriftelijke reactie aan de OFGV bijgevoegde memo ter informatie naar de gemeenteraad te sturen

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--