Collegebesluitenlijst 1 december 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
8 december 2015                                                                 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 november 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Herziening gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit om:

  1. In te stemmen met het ontwerp tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek met toelichting;
  2. De raad voor te stellen hetzelfde te doen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Prestatieovereenkomst Larense Beiaard.
Besluit - Het college besluit de prestatieovereenkomst met de Larense Beiaard 2016-2019 vast te stellen.

Onderwerp: Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning Laren 2014.
Besluit - Het college besluit:

  1. De subsidies 2014 vast te stellen volgens bijgaand overzicht
  2. De instellingen hierover te informeren

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop restperceel grond nabij Klaaskampen 52
Besluit - Het college besluit:

  1. Over te gaan tot het overdragen van het gedeeltelijk perceel sectie G.nr.3884, circa 6 m2 groot tegen een prijs van € 750,- kosten koper.
  2. De opbrengst € 750,- ten gunste te brengen van de kostenplaats 683001 Bouwgrondexploitatie algemeen; kostensoort 833100 Opbrengst grondverkopen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Besluit aangevraagde voorzieningen huisvesting onderwijs 2016
Besluit - Het college besluit om de huisvestingsaanvraag van de Gooise Scholen Federatie niet te honoreren en de aangevraagde voorziening op te nemen in het overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2016.

Onderwerp: Nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en/of beperkten
Besluit - Het college besluit:

  1. De nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en/of beperkten vaststellen.
  2. Het besluit “Richtlijnen bijzonder bijstand 1-1-2015”gewijzigd vast te stellen (minus de meerkosten van het onderdeel ”Extra kosten ten gevolge van ziekte of handicap”), zodat deze komen te luiden “Richtlijnen bijzondere bijstand 1-12-2015”.

Onderwerp: Vluchtelingenopvang
Besluit - Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorstellen vanuit de VNG inzake de vluchtelingenopvangen.
  2. In te stemmen met het startdocument Vluchtelingenopvang in en door de regio Gooi en Vechtstreek en dit te berichten aan de regio met een afschrift aan de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--