Collegebesluitenlijst 19 mei 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:               
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

                                

Afwezig:                  
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 mei 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Hennepconvenant Midden-Nederland.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het hennepconvenant Midden-Nederland;
 2. in te stemmen met de procesbeschrijving bij het hennepconvenant Midden-Nederland als uitvoeringsdocument;
 3. in te stemmen met het voorstel om de portefeuillehouder (de burgemeester) het hennepconvenant Midden-Nederland te laten ondertekenen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Subsidieverzoek SV Laren 99 voor het BEL voetbaltoernooi 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. een eenmalige subsidie te verlenen aan SV Laren 99 en deze vast te stellen op € 500,- voor het BEL voetbaltoernooi 2015
 2. de subsidie te verantwoorden op het budget sportvoorziening algemeen 653001 -incidentele sportsubsidies 642505
 3. via begrotingswijziging 100 de raming van de stelpost incidentele subsidies 600206 (€ 875,-) over te hevelen naar categorie incidentele subsidies sport 642505
 4. voor 2016 e.v. bij de begrotingsvoorbereiding deze subsidie van € 500,- structureel op te nemen onder Sportvoorzieningen algemeen (653001)   

Onderwerp: Afwijzing verzoek om handhaving tankstation Willenborg.
Besluit - Het college besluit:

 1. voorstel is om het verzoek om handhaving af te wijzen
 2. het besluit kenbaar te maken aan belanghebbenden

Onderwerp: Kunstgrasveld SV Laren 99.
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de opdrachtverlening aan CSC voor de aanleg van een nieuwe toplaag kunstgrasveld tot een bedrag van € 175.000 exclusief BTW.
 2. In te stemmen met de opgestelde leningovereenkomst tussen SV Laren en de gemeente.

De burgemeester besluit voorts wethouder Stam te machtigen de overeenkomst namens uw college te ondertekenen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel inzake de ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

 

Rondvraag / Actiepunt

--