Collegebesluitenlijst 18 augustus 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
25 augustus 2015.     

                                                             

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 11 augustus
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Zomernota 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Zomernota 2015.
 2. De Zomernota 2015 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. De portefeuillehouder te mandateren kleine redactionele wijzigingen aan te brengen in de nota.

Onderwerp: Tussenstand Regionale Samenwerkingsagenda
Het college besluit:

 1. De commissie M&F via een commissievoorstel te informeren over de voortgang in de Regionale Samenwerkingsagenda en te vragen de ze opiniërend te bespreken.
 2. De portefeuillehouder te mandateren het commissievoorstel voor wat betreft de planning aan te passen.

Onderwerp: Brocante- Kunstmarkt op zaterdag 10 oktober 2015.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Brocante- Kunstmarkt" op zaterdag 10 oktober 2015 van 09:00 uur tot 17:00 uur in het Brinkhuis, gedeeltelijk op de stoep voor het Brinkhuis, op de parkeerplaatsen voor het Brinkhuis en op het terrein van de Basiliek.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Zevenend-Postiljon 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. Instemmen met de beoordeling van de inspraak- en overlegreacties.
 2. De meningen en gevoelens van commissie R&I peilen ten aanzien van de beoordeling van de inspraak- en overlegreacties.

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Scouting Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. In te stemmen met de nota Zienswijzen & Ambtshalve wijzigingen.
 2. De raad voor te stellen:
  * Het bestemmingsplan Scouting Laren bestaande uit de plantoelichting, planregels en verbeelding, NL.IMRO.0417.BPscoutingLW-ON01, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig hetgeen is verwoord  in het bij dit besluit behorende en de daarvan deel uitmakende Nota zienswijzen en  
    ambtshalve wijzigingen;2.
  * Beide zienswijzen ontvankelijk te verklaren en een zienswijze ongegrond en  één zienswijze gegrond op twee punten en voor het overige ongegrond;
  * Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 3. De portefeuillehouder te mandateren redactionele wijzigingen aan te brengen in de nota van Zienswijzen & Ambtshalve wijzigingen.

Onderwerp: Het Onderzoek locatie Maggy Lekeux
Besluit - Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van en in te stemmen met de uitkomsten van het locatieonderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de aangenomen motie van 25 maart 2015 en in te stemmen met het handhaven van de locatie aan de Veerweg voor scouting Maggy Lekeux.
 2. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te passen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--