Collegebesluitenlijst 17 november 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretarisAfwezige leden

Afwezig:
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
24 november 2015.

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 november 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vaststelling LOGA-akkoorden i.v.m. wijzigingen CAR-UWO over de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 september 2015.
Besluit - Het college besluit de volgende circulaires van het LOGA conform de toelichting bij dit voorstel vast te stellen en voor vaststelling door de werkgeverscommissie door te geleiden naar de raad:

 1. LOGA brief van 9 januari 2013 (ECCV/U201201556) aanpassing hoofdstuk invoering individueel loopbaanbudget;
 2. LOGA brief van 9 januari 2013 (ECCVA/U201300008) aanpassing hoofdstuk 10d Van Werk naar Werk traject;
 3. LOGA brief van 27 maart 2013 (ECCVA/U201300314) aanpassing hoofdstuk 6a de gemeentelijkelevensloopregeling;
 4. LOGA brief van 22 april 2013 (ECCVA/U201300288) wijzigingen i.v.m. redactionele onvolkomenheden;
 5. LOGA brief van 4 juli 2013 (ECCVA/U201300476) wijzigingen i.v.m. modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling;
 6. LOGA brief van 26 januari 2015 (ECWGO/201402159) aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuis plichtige ambtenaren;
 7. LOGA brief van 17 februari 2015 (ECWGO/U201500231) wijzigingen i.v.m. redactionele onvolkomenheden;
 8. LOGA brief van 23 juni 2015 (ECWGO/U201501087) wijzigingen i.v.m. Wet arbeid en zorg;
 9. LOGA brief van 13 juli 2015 (ECWGO/U201501192) eenmalige uitkeringen i.v.m. de vrijval van de pensioenpremie.

Onderwerp: Wijzigingen CAR/UWO ivm akkoord CAO 2013-2015
Besluit - Het college besluit:

 1. Vaststellen van LOGA ledenbrieven (bijlage 1 t/m 5)
 2. Instemmen met intrekking van de volgende huidige regelingen: bezoldigingsregeling, vakantie- en verlof, bereikbaarheid en beschikbaarheid, bedrijfshulpverlening en functionerings- en beoordelingsgesprekken
 3. Vaststellen van de regeling beloningen, regeling vakantie en verlof, regeling werktijden, regeling beschikbaarheid, regeling BHV en regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken (bijlage 6 t/m 11)
 4. Dit voorstel doorgeleiden naar de raad (werkgeverscommissie)

Onderwerp: Behandeling klacht
Besluit - Het college besluit het rapport van bevindingen over te nemen, hetgeen leidt tot een gedeeltelijke gegrondverklaring en deels ongegrondverklaring van de klacht.

Onderwerp: Subsidieaanvraag door Buurt Preventie Vereniging Heidezicht in Laren.
Besluit - Het college besluit:

 1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,- voor de oprichtingskosten van BPV Heidezicht.
 2. de kosten te dekken uit het budget veiligheid 614002-634600.

Onderwerp: Benoeming gemeentesecretaris
Besluit - Het college besluit met ingang van 1-1-2016 de heer G. Kolhorn te Hilversum te benoemen tot gemeentesecretaris van Laren in combinatie met het lidmaatschap van de directie van de BEL Combinatie.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Financiële verordening 212 2015
Besluit - Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de financiële verordening 212 2015 vast te stellen;
 2. de raad voor te stellen de financiële verordening 212 2011 in te trekken met ingang van 1 januari 2016.

Wethouder Smit krijgt mandaat voor de eindredactie van het raadsvoorstel.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Zijtak en omgeving (houtzagerij-bibliotheek)
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Zijtak en omgeving en de mening en gevoelens peilen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Onderwerp: Verkennende notitie Janshuis
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de verkennende notitie over mogelijkheden voor tijdelijke opvang in het Janshuis en stuurt deze ter kennisneming toe aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--